-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۶, دوشنبه

ارغندیوال گفته بود کد۹۱ و۹۲ باید صفر شود


 گروه اصلاحات در وزارت مالیه با شکست مواجه شد. گزارش می رسد که از مدتی بدین طرف یک جنگ نرم اما نا برابر، بین وزیر مالیه و حواریون حلقه خبیثه ارگ در وزارت مالیه جریان داشت.  وزیر  مالیه گذشته از دید سیاسی اش اولین وزیر مالیه یی بود که در تاریخ لااقل بیست سال اخیر، شروع به شکستن حلقه فساد ارگ در وزارت مالیه کرده بود. 

 ارگ چنان در وزارت مالیه ریشه دوانیده بود که حتی کارمندان عادی وزارت  توسط ارگ تعیین می شدند. عبدالهادی ارغندیوال تمام  حلقه مضرۀ را از وزارت مالیه دور کرد وتمام گمرکات را از طریق عبوراز اصلاحات اداری به امتحان گذاشت. اکثرفاسدان متعلق به ارگ از صحنه به در شدند.

غنی و فضلی به سرعت وارد عمل شده ارغندیوال را متوقف کردند. ارغندیوال تا کنون از ابراز واکنش خود داری کرده است. وی تصمیم داشت که سیستم گمرکات را دیجیتالی بسازد و این کاری بود که گلوگاه فساد کاران ارگ را می بست.

در طول دو ماه تغیرات در گمرکات، عواید از از  سه صد ملیون به 900 صد میلیون افغانی افزایش یافته بود. افزایش عواید، دزدی های محفل ارگ را فاش می کرد. هنوز دوسیه های اکلیل، زاخیل وال و قیومی روی میز  است. 

بخش گمرکات درپوشش یک قطعه محافظتی وزارت مالیه قرار داشت. حمدالله محب قطعه را لغو وبه جایش یک گروه محافظتی خودش را آورد. ارغندیوال این قطعه را نیز رد کرده بود. اخیراً ارگ از ارغندیوال پرسیده بود که چرا  سند های مصرف پی پی اس، میزان معاش و  اعاشه ارگ در پارلمانهمگانی شد؛ چرا این راز افشا شد که ارغندیوال به پارلمان گفته بود که باید کد های پول گیری 91 و92 صفر شود.