-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۶, جمعه

پوتین زهر خاموش اما کشنده برای آمریکا

نوشته ی محمدعثمان نجیب

پیش بینی ها و‌ حدس و‌ گمان های وقوع هر عملی از ترامپ درست از آب بر آمدند.


با آن که گرباچف و‌ یلتسین جنایات بزرگی را بر ضد منافع ملی شان رقم زدند و حتا نظم جهانی دیوار تعادل قدرت را به نفع آمریکا فرو پاشیدند‌،‌ معرفی پوتین توسط یلتسین به عنوان نجات دهنده ی روسیه از غرقاب قهقرایی، توانست چتر نجات روسیه ی در حال احتضار مقرون به مرگ حتمی باشد.

پوتین:

رهبر جوان و ‌مدبری که نه لافید ‌نه گزافید، آرام و خاموش بی دغدغه ‌و بی هیاهوی کاذب همه رهبران جهان را مجاب کرد و دست شکسته و‌ بدن خونین کشور خود را نه تنها التیام بخشید بل که منطقی تر و با قدرت تر از دی روز وارد مناسبات جهانی اش ساخت که بی گمان ‌و بی تردید اثر گذاری رتبه ی اول و‌ حتا فوق رتبه را در معادلات سیاسی و نظامی دنیا به وجود آورد. در اقدامات او آب از آبی تکان نه خورده ‌و تدابیر محکم او و سنجش پر نبوغ فکری اش مرز‌‌ خرد همه سیاسیون جهان را درنوردیده و کماکان در سفر است.


در گذشته به معادله ی وسیله ی بازی بودن ترامپ به دست روسیه فقط حدس می زدیم، ولی با عمل کرد دو روز پسین و بی پیشینه و شرم گین ترامپ و ورود یورش حیوانی هواداران ترامپ به سنای آمریکا جواب همان روزی است که یلتسین پارلمان کشورش را به دستور آمریکا گلوله بارانی از میله های سنگین و‌ ویران گر تانک‌ کرد که کم پیشینه بود. حالا ترامپ برنده باشد یا بازنده سنت شکنی تاریخی و سر افکنانه را به آمریکا رقم زد و بدیل بودن خودش به انتقام گیری روسیه از آمریکای منزوی را ثابت ساخت تا پوتین یک سر و‌گردن بالاتر از همه سیاسیون بی خردی هم چو برخی سیاست مداران آمریکا باشد.


احتمال هر نوعی تصادم با شکست شیرازه یی که نامش را دموکراسی خوانده بودند، توسط ترامپ وجود دارد که آغاز آن از مجلس سنا بود. بدیلی که آمریکا به سنای شوروی زمان یلتسین پرداخت.