-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۶, جمعه

آفت بی برنامه گی درتیم احمد مسعود

 اخیراً تحرکات سوال انگیزی از سوی مشاورین احمد مسعود به چشم می خورد که نشان می دهد که مجمع، چندان درخط برنامه ریزی راهبردی جلو نمی رود. شماری از آن ها به دیدار محمد علم ایزد یار رفته اند. معلوم نیست که ایزد یار برای احیای مقاومت و حفظ ارزش های سیاسی از دست رفته، چه کاری از دستش ساخته است. 

هرگاه به گذشته دو دهه اخیر ایزد یار نگاهی بیاندازید، مشارالیه هیچ کار مفیدی برای وطن و ارزش های تاریخی مقاومت انجام نداده است. درست مثل دکتر عبدالله، درکنار محافظه کاران سیاسی قرار گرفته، روی منافع شخصی خویش چرخیده و حامل ومظهر هیچ برنامه ای نبوده است. حتی کمترین جرئت به  پیگرد قاتلان پسرش از خود نشان نداده است و دست کم کنفرانس نگرفته است. حال آن که گل نبی احمد زی و داوود تره خیل زنده و برحال دروظیفه اند. 

علم ایزد یار، زیرسایه نفوذ هادی مسلمیار با بخشی از حلقات پاکستان نیز رابطه دارد. محافظه کاران سیاسی به او ضرورت دارند؛ زیرا وی در مسند کاتب مسلمیار هیچ خطری به حاکمیت ارتجاعی و انحصاری ندارد. سوال این است که احمد مسعود چه چیزی را در وجود ایزدیار کشف کرده است که تا کنون از نگاه خلایق پوشیده بوده است؟

این بی برنامه گی ممکن است احمد مسعود را در موقعیت ناگواری در آینده قرار دهد.