-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۲, یکشنبه

نژاد پرست کبیر ادعای قهرمانی صلح دارد!

 اشرف غنی درین روزها آیا چیزهایی که به زبان می گوید، گوش هایش هم می شنود یا خیر؟

می گوید من قهرمان صلح هستم!

اگرمعنای صلح، جنگ با احزاب سیاسی، نخبه گان، رقیب های سیاسی، منتقدین، نفاق اندازی رسمی و علنی قومی و زبانی باشد؛ غنی قهرمان همان نوع «صلح» بدتر از جنگ است. ولی اگرمفهوم صلح، همزیستی، مدارا، مشارکت و تحمل و ایجاد فضای امن و اعتماد باشد؛ غنی، ناقض چنین صلح است. کسی که درسطح کشورهای منطقه، مجمع سیاسیون حاضر درصحنه و عامۀ مردم مورد لعن و نفرین و پوزخند قرار گرفته است، درعاقبت نه اندیشی خویش قهرمان است.

چنین قهرمان خود خوانده، حتی پانزده دقیقه پیش از مرگ و ذلتش به وسیله یک توفان، فکر می کند دنیا بر محور وی میچرخد.