-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ دی ۲۵, پنجشنبه

حتی همایون تندر باور کرده که طالب می آید!

 همایون تندر

طالبان ‌باز می آیند. با استفاده از امکانات ویلایی دوحه شمار اندک ایشان خود را بیشتر می شویند. لباس های پاک بر تن میکنند. باور من این است که اندیشه و طرز دید و جهانبینی ایشان تغییری نکرده است. مخلوطی از دید قبیلوی و تنگ نظری و سیاه اندیشی مذهبی اند.

پرسشی که مرا رنج میدهد و به آن پاسخ قناعت بخش بخود ندارم:

این جنایتکاران، این سیه دلان، تاریک اندیشان، این دشمنان زمان امروز و فردا چرا از بین نرفتند؟

منظورم از بین رفتن جسمی نیست. فکر و اندیشه و جهانبینی و انسان بینی ایشان.

پاکستان این و آمریکا آن برای من قناعت بخش نیست. 

در من، من افغان،  من مسلمان چه عیبی، چه کمبودی وجود دارد که اندیشه طالبانی باز بر من حاکم میشود؟

چه باید میکردم که نکردم تا از قید و بند اندیشه طالبانی رهایی میافتم ؟

یار!

این من تو هم هستی.

پاسخی دارید؟