-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۰, یکشنبه

ورود مارشال دوستم به کابل تبعات کلان دارد

 نکتۀ اول این است که چرا مارشال دوستم پیش از آمدن به کابل، از نظام فدرالی یاد کرد؟

مسأله بعدی، تشکیل شورای عالی دولت است که بربرکناری اشرف غنی و برگزاری انتخابات زودهنگام فیصله خواهد کرد.

ورود مارشال دوستم به کابل امری عادی نیست. غنی که تا دیروز، خدا را در آسمان و رسولش را درزمین قبول نداشت؛ اکنون به برکناری «مشروط» که به زودی غیرمشروط خواهد شد؛ آماده ساخته می شود. درصورت انکشاف مساله، به حرکت درآوردن ارابۀ نظام فدرالی امری اجتناب ناپذیر است. در احتمال دیگر، جنگ شدت می گیرد؛ طالب شکست می خورد؛ بحث نظام مؤقت یا نوع دیگری بالا می گیرد؛ کشورها با هم به مشوره می نشینند؛ یک فیصله جدید یا وضعیت غیرقابل بازگشت پدید می آید. 

مگر همین جوبایدن نگفته بود که معضل افغانستان به این شکل موجود غیرقابل است و باید ادارۀ فدرال متشکل از سه ایالات بزرگ تشکیل شود تا مدیریت کامل برای کنترول کشور پا بگیرد. جنگ امریکا به غیراز مخارج، کدام سودی برای آن کشور ندارد. تسلط و مالکیت بر معادن بزرگ و تولید مواد مخدر و انتقال به مارکیت های دنیا، درهرحالتش زیرنظر امریکا باقی می ماند.

مدیریت آب و مارکیتنگ آن درمفاهمه با امریکا قبلاً به هند تعلق گرفته است. امتیاز راهبردی برای هرکشور شامل درمنازعه درنظرگرفته شده است. خلاصه، آمدن مارشال یک خبراختناق آور برای اشرف غنی است.

کمیسیون اصلاحات یا محل چانه زنی جنسی؟

 شخصی به اسم  ضیاء عبدالرحیم زی  رئیس دارالانشاء کمیسیون اصلاحات اداری، حدودا  ۱۳ دوسیه فساد در  دادستانی کل دارد و کاپی پرونده هایش در ریاست جرایم سنگین مبارزه با فساد  وجود دارد.

نامبرده از طرف شورای امنیت حمایت می شود و با یکی از وکلاء بند وبست دارد و ازآن طریق بست ها و پست های ریاست ها ( بدون طی مراحل اصلاحات اداری) وحتی وزارت ها را به فروش می رساند و پول های حاصله از آن به محب و فضلی انتقال داده می شود.

همچنین فردی به نامغزنوی رئیس بورد تعیینات اصلاحات اداری، چند وظیفه را پیش می برد. چانه زنی با وکیل ها، تعیین افراد قوم خاص بدون امتحان، و پول های حاصل از فروش کرسی های دولتی را جا به جا می کند. چنان که شخصی از بدخشان درامتحانات کامیاب شده بود؛ اما به جای وی کس دیگری آورده شد.

مضاف برین غزنوی نام با آن عده دخترانی که دربست های دو و سه امتحان می دهند، صحبت می کند درازاء کامیابی، آنان را به بستر ضیاء عبدالرحیم زی روانه می سازد. دختران بعداً سلسله به سلسله تا افراد دیگرمی رسد. تا کنون ده ها دختر قربانی این شبکه شده اند. غزنوی نام نیز در ریاست فساد پنج دوسیه از زمان کارش در وزارت مالیه دارد. برای آن که دوسیه های شان در دستورکار سارنوالی قرار داده نشود، کار خدمات رسانی جنسی را به مقامات میانه پایه و بالا پایه انجام می دهند. 

ریاست اصلاحات اداری هم اکنون مرکز چانه زنی جنسی است.

روزی ضیا عبدالرحیم زی دختری را  کامیاب امتحان در بست دوم معرفی کرد وسپس او را به دفتر برد. برخی مأمورین از جمله ناظران ارگان امنیت ملی شاهد بوده اند که کاندوم را از پنجره به پائین رها کرده بود. کاندم استفاده شده بالای گاردی که آن جا ایستاده بوده، می افتد. گارد به بالا نگاه م یکند و می بیند کاندوم از منزل پنجم ( دفترضیاء عبدالرحیم زی) رها شده بود! 

جنجال سختی به پا شده بود که قضیه به زودی با پرداخت یک مقدار پول خاموش ساخته شد.


عبدالله به مارشال دوستم چه فایده می رساند؟

 خوب که نظر بیاندازی، بین دکترعبدالله و مارشال دوستم یک بسترمشترک وجود ندارد. مثلاً دوستم توقع دارد که چه فایده ای درازمدت از عبدالله به او برسد؟ او که مردم خود را به نفع یک مرجع خارجی مصادره کرده، دوستم را درین گیرو دار به کجا خواهد برد؟ آمدن مارشال دوستم به کابل بدون تردید حاصل مشوره و موافقت چند کشورخارجی است که از افتادن ناگهانی سقف حکومت غنی به تشویش شده اند. 

هنوز مرحله جنگ فیصله کن شروع نشده و همه چیز دراندازه چند شعار باقی مانده است. سقوط احتمالی نظام، به چند تن از دو پاسپورته های یک بکسه، صدمه نمی زند؛ اردوگاه ضد طالبان را از نظم می اندازد.

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

قطعه تشریفات به پیشواز مارشال دوستم درفرود گاه کابل

 از شگفتی های زنده گی یکی هم این است که غنی و شرکاء که کمربند مأموریت های «ناتمام» را به کمر بسته اند؛ زمانی مارشال دوستم را دردفترش درصدارت راه نمی دادند؛ سارنوالی را به جانش ایلا کرده بودند؛ دست و دامن قوای ناتو را گرفتند که طیارۀ حامل او را اجازۀ نشست به فرودگاه جلال الدین محمد بلخی درمزارشریف ندهند؛ حالا ورق ایام چه گونه گردانده شده که قطعات پذیرایی را به مقدمش مارش کرده اند؟
جمهوری چهارنفره، مثل بارکج یک بغله شده؛ مجیب الرحمان هراتی مست شده و مردم سراسیمه. غنی «سرقوماندان» عفونت مرگ را بو می کشد؛ وفکر می کند که مارشال و دیگرنیروهای ضد طالبان، از وی و نحلۀ دزدان دفاع خواهند کرد. ورود مارشال، پایان داستان های دروغین غنی است.
دفاع از نظم موجود، دفاع از غنی و دو پاسپورته های یک بکسه نیست.

شراکت عزیزی بانک و شبکه حقانی

  امریکایی ها چرا خاموشی گزیده و جلو گردش سیاه بانکی را سد نمی شوند؟

به حواله راپور یکی ازکانال های ریاست امنیت ملی، عزیزی بانک درافغانستان از سال ها به این سو، حدود چهل درصد پول های سیاه شبکه دهشت افگن حقانی را درچرخه اقتصادی بانکی خویش به کار انداخته است. 

درگزارش آمده است که این اقدام غیرقانونی بنا به مشورۀ حلقات ارشد درحکومت کرزی صورت گرفته بود که تا کنون بی سکته گی به روال عادی خود ادامه می دهد. اما سوال اساسی این است که امریکایی ها که تعاملات بانکی را رصد و مدیریت می کنند، روی چه دلایلی تا کنون نسبت به این مساله خاموشی اختیار کرده اند؟

اکنون شعبه «اسلامی» نیز درچهارچوب عزیزی بانک فعال شده است که سرمایه های اپراتیفی امارات عرب، عربستان، قطر و دیگر کشورهای ضد افغانستان واریز می شوند تا شبکه های تروریستی درافغانستان از آن تغذیه کنند. درگزارش امنیت ملی آمده است که همین اکنون ازهمین بانک، بدون بازپرس، با دادن نمبر حواله برای والی های طالبان، مدارس راجستر نشده و پنهان درسراسر افغانستان، مفرزه های زیرزمینی وعملیاتی و حلقات دیگرطالبان، میلیون ها دالر پول توزیع می شود.

حتی به اجنت های «افغانی» شبکه جاسوسی عربستان ازطریق شماره حواله از همین بانک حقوق ماهوار پرداخته می شود. عزیزی بانک رابطۀ نزدیک با شورای امنیت ملی و ارگ نشینان دارد.


تصفیه کادرهای شمال سرعت گرفته است


گزارش می رسد که جنرال فهیم قایم از فرماندهان جنگی شمالی که کارنامه های جنگی اش در میدان وردک، بادغیس، کاپیسا و دیگر جبهات زبانزد شده بود، برکنار شده و قرار است به اتهام گم شدن یک میل اسلحه محاکمه شده و حتی ممکن است زندانی شود. وی روابط نزدیک با فرمانده شمالی- امان الله گذر- دارد و رابطه اش با ارگ تیره بود.

این درحالی است که کاروان های سلاح و مهمات به طورمنظم از سوی عمال ارگ درمسیر راه ها به طالبان تحویل داده می شود. 


چرا احمد شاه مسعود، داوود میر را کنار زده بود؟


به حوالۀ منبع خاص، انوشه روان – احمد شاه مسعود – دراواخر عمرخویش اطلاعاتی را به دست آورده بود که داوود میر درفرانسه به یک شبکه استخباراتی خارجی وصل شده بود. داوود میر به سرعت برکنار شده و هارون میر نیز دریک فاصله نگهداشته شده بود. تجربه نشان کسانی که از درگاه مسعود رانده شده بودند، به تدریج به دور امرالله صالح بسیج شدند. 


تفاوت فرمان ببرک کارمل و اشرف غنی

            روایات زنده‌گی من-  بخش ۵۸

 نوشته‌ی محمد عثمان نجیب دولت سقوط می کند

حواس تان به وضعیت جدید باشد.

قرعۀ فال تاریخ، این بار به نام مولوی هراتی زده شده است. دولت قدم به قدم به سقوط نزدیک می شود؛ فقط برلب پرتگاه، آخرین لگد باقی است؛ مگر این که امریکا به اردوی ملی مأموریت دهد که پیش از تقرب به نقطه انفجار، اوضاع را دردست خود گیرد.

مولوی مجیب الرحمان انصاری باردیگر در نماز جمعه مردم را دعوت به قیام علیه نظام کرده است. حکومت چهارنفره، از نام قانون به مقابله با او رفته نتوانست. اقدام علیه مجیب الرحمان، طغیان را سراسری خواهد کرد. شبکه های اطلاعاتی دررقابت به هم، به دور همدیگر پیچ خورده اند. گلبدین حکمتیار که درچند دوره، به القاعده، داعش وطالب رسماً بیعت داده بود؛ اکنون به ملامجیب الرحمان بیعت کرده است. 

تا کنون سه مرجع از سخنان ملامجیب الرحمان هراتی درتکفیرنظام کنونی حمایت کرده اند:

استاد عطا محمد نور، گلبدین حکمتیار، شورای علمای دینی

محوریت شورای علماء فوق العاده تعین کننده است. اما این شورا، ضد گلبدین است. دیده شود اوضاع به کدام مسیرانکشاف می کند. درحال حاضر تولید اختلاف و ضدیت علیه این نظام به تولید کتله ای تخم زراعتی یا بهتر است گفته شود به تکثرآمیبی
شباهت پیدا کرده است.

پس قرار است چی اتفاقی پیش آید؟  شورش گرسنه گان، به ستوه آمده گان و زیرپا شده گان با برافرازی لوای شریعت، فساد زدایی و عدالت؟

تاریخ کشور به ما این ذهنیت را می دهد که کار این حکومت درحال تمام شدن است؛ چون، اکنون توان اصلاحات ندارد؛ تا زمانی که توان داشت؛ اراده نداشت و به نفاق وشقاق دامن زد. این کشتی کاواک شده قابل مرمت نیست؛ بیهوده دربندرگاه جای تنگ کرده.  برای مقابله با وضعیت پس از سقوط ذهن خود را جمع کنید! یک انفجار نوبتی- زرقی دیگربه تاریخ ما اضافه می شود.

خشم اشرف غنی بر لوی سارنوال

 طبق گزارش، مدتی پیش اشرف غنی  رئیس دادستانی را  نزد خویش خواسته و پرسیده است دوسیه های خاصی را که در طول شش سال برایت نشانی کرده بودم درکجا هستند؟

فرید حمیدی حیران می ماند. غنی به دوسیه هایی اشاره داشت که براساس آن باید تاجران و سرمایه داران شمال و مسوولان بنادر آن حوالی تحت فشار گرفته می شدند. او سوال می کند که دوسیه ها چرا خاک گرفته اند؟

وقتی حمیدی  خاموش می ماند غنی یک هیاتی تشکیل می دهد تا وضعیت را درباشگاه سرمایه داران شمال بررسی و گزارش کنند.

درنتیجه تحقیقات مشخص می شود که درین سال بیشترینه افرادی که به بهانه ها و مناسبت های مختلف از بنادر و سرمایه داران شمال اخاذی کرده و رشوه گرفته اند؛ افراد فرید حمیدی بوده اند!

اشرف غنی فرید حمیدی را به سختی تنبیه و تهدید کرده است و معلوم نیست چه تصمیمی دربارۀ وی خواهد گرفت. فرید حمیدی در تمامی شاهرگ های عایداتی، اقوام، دوستان و کمیشن کاران خویش را جا به جا کرده است که درشش سال پول های جمع آوری شده را به ترکیه و دوبی منتقل کرده اند. 


نکات عمدۀ سخنرانی احمد ولی مسعود در انستیتیوت مطالعات استراتیژیک پاکستان


1- تا سیاست داخلی عادلانه نگردد، ما به صلح و ثبات نمی رسیم.

 سیاست داخلی وقتی عادلانه میگردد که در اداره و حاکمیت همه اتنیک ها و اقوام کشور سهیم باشند . این وقتی میسر است که اداره کشور غیر متمرکز و ارگانهای محلی قدرت دولتی کشور انتخابی گردند.

2- بدون داشتن یک سیاست متوازن خارجی ما به صلح نمیریسم. افغانستان در یک منطقهء استراتیژیک موقعیت دارد که هم منافع کشورهای همجوار و منطقه و هم منافع قدرتهای جهانی دراینجا گره خورده است. فقط یک سیاست متوازن خارجی میتواند اجماع بین المللی صلح را باعث گردد.

- ما به دوستی با پاکستان نیاز داریم. چون هم همسایه ایم و هم  مشترکات تاریخی، فرهنگی، دینی و منافع مشترک و استراتیژیک اقتصادی و امنیتی داریم.

- امریکا باید یک پالیسی خروج مسئولانه را در پیش گیرد؛ نه مثل روسها که با خروج غیرمسئولانه خود باعث تشدید جنگ شدند.

- مذاکرات دوحه باعث ختم جنگ نمیشود؛ چون این مذاکرات بازتاب دهندهء واقعییات افغانستان نیست. این مذاکرات نه بین نیروهای متفاوت بلکه میان دو گروه از یک قوم است. هم طالبان وهم اشرف غنی نمایندگان یک قوم اند.

- صلح باید بین دو حریف یا دو دشمن باید صورت گیرد( طالبان و ضد طالبان) نه میان دو دوست (طالبان و حکومت اشرف غنی).


تاکتیک امرالله صالح برضد احمد مسعود


عملیات ضربات مداوم با استفاده از افراد ماجرا جو و نیابتی، از آماج گیری سارنوال پنجشیر آغاز شده است.


جنگ صالح و محب، برسرعایدات است

تفاوت بین فضلی و امرالله

بربنیاد گزارش اپراتیفی، حمدالله محب  دو  برادر  را  یکی رئیس  محبس عمومی؛ و دومی به نام جمشید راشد یا توتاخبل را  رئیس جنایی  وزارت  داخله مقرر کرده بود. مدتی بعد، حمدالله محب به انتصاب قوماندان امنیه کابل نیز دست زد. روزانه میلیون ها عاید، از بنادر گرفته تا گمرکات و حوزه ها از طریق توتاخیل به جیب محب سرازیر می شود و امرالله صالح عملاً عواید خود را از دست داده است. 

زورامرالله به جمشید راشد یا همان توتاخیل نمی رسد. این وضعیت به مرور، صالح را منزوی و محدود کرده و دو سال به این سو بین محب و امرالله کشیده گی ایجاد کرده است. صالح سعی کرد برادر توتاخیل را از ریاست محبس کنار زده و مورد بازپرسی قرار دهد؛ اما با واکنش محب مواجه شده است. جنگ برسر عایدات است که محب، امرالله و فضلی را با همدیگر یخن به یخن ساخته است. اما فرق امرالله و صالح واضحاً دریک چیز است. فضلی افزون بربرنامه های پولسازی، کسانی از قوم خود را انتصاب می کند؛ برعکس، امرالله صالح قوم خود را ذلیل و فراری ساخته و از کار بیرون می کند. گزارش های حساس دیگری درمورد جمشید توتاخیل دردسترس است که فعلاً نشر آن به مصلحت نیست. 


۱۳۹۹ اسفند ۸, جمعه

جشنوارۀ فیلم سرباز بعد از تخریب سینما پارک

 دولت، جشنوارۀ فیلم سرباز برگزار کرده و ۵۵ فیلم ظاهراْ به نمایش آورده می شود. کسی نیست پرسان کند که پس چرا سینمای مرکزی شهر را ویران کردید؟ این اقدام تان را مردم باور کنند یا تخریب سینما پارک را؟

موضع گیری تلویزیون طلوع برعلیه احساسات عمومی

در مارش تبلیغاتی و دادخواهانه علیه این زن بی هویت وبی هنر با شفیع عیار دست اتحاد بدهید!

 درکجای دنیا درکدام نمایش هنری در گوشه و کنار این کرۀ خاکی، در کدام جامعه یهود یا نصارا، دیده شده است که یک داور هنری، هنرجوی جوان را سه بار «کونی و کشاد» صدا بزند اما هیچ مرجعی از عامل این تخلف صریح، بازخواستی نکند؟

چرا هنرمندان که شمارشان از صدها فزون است، به جز تنی چند، همه ساکت شده اند؟

عجبا! این تعرض کار یک «دخترصحنه» است که به نام هنرمند، ازحساب بدن نمایی، توطئه و ریشخند سازی عزت و وقار دیگران به بازارآمده و شرف هنرمندان، وکرامت هنررا به بازی گرفته است.

اگراین شناعت دریک کشوری قانون مدار روی می داد، پلیس درصحنه برنامۀ زنده داخل می شد و شخص متهم را مستقیم به دادستانی انتقال می داد.

درکجای دنیا، چه دراقلیم مسلمان یا مسلمان دیده شده است که شبکه تلویزیونی ازچنین داوری که حیثیت فردی را زخم می زند، بی ترس و بی هراس دفاع کند. درکجای دنیا دیده شده که این بدعت، این نحوست و این لجن کاری، درکشوری روی دهد که روز شان با ترور و انفجار آغاز شده و با شنیدن خبرهایی دهشت ناک به خواب برود؟

 تلویزیون طلوع حالا با مردم مواجه است نه با شخص آریانا سعید و حسیب سائد. طلوع دست به انحرافی آشکار برضد افکار و احساسات عمومی زده است. همه چیزامروز افغانستان، وابسته به بازارنیست. هرچیزی سرچپه می تواند اتفاق بیفتد.

امرالله صالح درموقعیت آسیب پذیر قرار گرفته است

 

گزارشها مشعر است که نورهادی هادی رییس کمیته امتحان از آمران حوزه های امنیتی با سوء استفاوه از مقام و صلاحیت وظیفه ای به اخاذی از آمران حوزه ها می‌ پردازد. 

گزارش می افزاید که رییس کمیته امتحان که در عین حال سمت معاونیت لوی سارنوالی را نیز دارد به خلاف هدف اصلی کمیته امتحان یعنی آوردن شفافیت در تعیین امران حوزه ها با نظرداشت اصل شایسته سالاری، در بدل ابقای آمران برحال حوزه های امنیتی در سمت های شان از آنان رشوه های ملیونی اخذ می کند. 

با آن که این اولین بار نیست که نورهادی هادی دست به فساد گسترده در اداره زیر نفوذش می زند. تبعات اخذ رشوه از آمران حوزه ها اما پیآمدهای ویژه خود را در قبال دارد که می توان به بلند رفتن‌ گراف فساد در لوی سارنوالی از یک طرف و تشدید روند اخاذی آمران حوزه ها از دکانداران و مردم محل از طرف دیگر اشاره کرد.

گزارش همچنان می افزاید که در عقب فساد موجود در کمیته امتحان دست معاونیت اول ریاست جمهوری نیز هست. با این توضیح که نورهادی هادی معاون سارنوالی و رییس کمیته امتحان شوهر خواهر حفیظ منصور است. منصور کسی است که به باور صالح دهن باز دارد و مضاف بر این به طور بالقوه توانایی آنرا دارد که صالح را مورد انتقادات شدید سیاسی قرار دهد و موقعیت لرزان سیاسی صالح را لرزانتر کند. بنا صالح به خاطر پیشگیری از انتقادات آقای منصور خود را ناگزیر از حمایت شوهر خواهر وی ( نورهادی) می داند. از سوی دیگر، خواهر زاده منصور عضو روند سبز است و این موضوع هم به نوبه خود، دست صالح را در پیگیری فساد در اداره تحت رهبری نورهادی و تطبیق مویدات قانون بسته است. 

صالح همه روزه در جلسه شش و نیم از پیگرد فساد حرف می زند. اما در خفا با فسادپیشه گان بر مبنای اغراض کاملا فردی تبانی دارد و یکی از محرکان اصلی فساد موجود در دستگاه دولت محسوب می شود.

اگر صالح واقعا با مفسدان دولتی همدست نیست؛ به جای دنبال کردن فساد در ادارات پایین، دنبال عوامل اصلی فساد در ادارات کلان و وابسته به خودش باشد. 

آن وقت، شاید با احساس بهتر و قاطعیت بیشتری بتواند عوامل فساد را جستجو و مورد پیگرد قانون قرار دهد و از طرفی، جلسه شش و نیم بدین وسیله در جایگاه اصلی خود، یعنی حمایت از شفافیت و قانونیت بایستد.


ارگ از اقدام علیه مجیب الرحمان انصاری ترس دارد

 به نظر می رسد که بعد از ضبط تماس های تلفنی شباروزی ملا مجیب الرحمان رحمانی به وسیلۀ امنیت ملی، فرستادن اجنت ها به محضر او تحت پوشش افراد مخلص و مؤمن، مشاورت ها درارگ و سرانجام کوت شدن صورت نوشتاری مکالمات بر روی میز حمدالله محب و ضیاء سراج، این نتیجه را به دست داده است که هرنوع اقدام حتی ابتدایی علیه مجیب الرحمان از نام «قانون» منجربه انقلابی خواهد شد که از هرات شروع و تا ارگ کابل را در شعله هایش خواهد سوخت.

شماری از منابع به ارگ گفته اند که مجیب یک دام اطلاعاتی کشورهای منطقه است؛ اما سخنانش درنزد عوام به طور کامل مورد اجابت است و باید وضعیت را بهبود بخشید. اما دیگر فرصتی برای اصلاحات باقی نمانده است.

ز روسی نجوید کسی مردمی

نگاهی گذرا به کتاب«نمونه ادبیات تاجیک» اثر منحصر به فرد علامه صدرالدین عینی 

استاد عبدالحی خراسانی


یک سکرتر امرالله صالح دستگیر شد


طبق گزارش به دست آمده از منبع موثق درکابل، همزمان با لغو جلسات « شش ونیم» به سرپرستی امرالله صالح، ادارۀ جرایم سنگین وزارت داخله یکی از سکرتران صالح را که گفته شده از دیرباز در اخاذی از قراردادی ها، تعیینات غیر قانونی در بدل رشوه و سایرخلافکاری ها دست داشته، شناسایی و دستگیر کرده است.

هنوزروشن نیست که آیا فسخ جلسات شش ونیم به این مسأله رابطه دارد یا خیر. همچنین مشخص نیست که آیا تعطیلی جلسات شش ونیم جنبه مؤقتی دارد یا دایمی؟

گزارش می افزاید که جرایم سنگین وزارت داخله پس از تحقیقات ابتدایی موضوع را ضم‌ گزارش همراه با متن تحقیقات به نهاد شورای امنیت ملی فرستاده است. 

در این حال، امرالله صالح نهایت تلاش دارد تا جهت مصونیت و حفظ مقام واعتبار خودش موضوع مخفی نگهداشته شده و در رسانه ها درز نکند.

آنچه در این میان بیشتر قابل مکث است؛ دست داشتن افراد وابسته به معاونیت اول ریاست جمهوری در فساد موجود در دستگاه دولت است. چگونه عامل فساد می تواند با فساد مبارزه کند؟ جز اینکه ادای دروغی در آورده، و نهادهای بین المللی و داخلی را با برنامه های آبکی گیر و گرفت چند تا سارق تحت نام تامین امنیت و اصلاحات سرگرم نگه دارد.


۱۳۹۹ اسفند ۷, پنجشنبه

تحلیل موشگافانۀ عبدالله پیمان

 آقای سیاف را بابت علاقه داشتن به غنی و کرزی و محب و فضلی و همنشینی و همدلی و همراهی و همکاری با آنها ملامت نکنید و اورا به نادانی و نفهمی و پیمان شکنی و قوم گرایی متهم ننمایید. او به خوبی می داند که عصر جنگ سرد به تاریخ پیوسته و گفتمان دینی-ایدیولوژیک دیریست جایش را به گفتمان فرهنگی-هویتی داده است. او نیز می داند، در زیر خیمه ای گفتمان هویتی است که قطع رابطه اش با شما و پیوستن اش با کرزی و غنی و ... به خوبی تعریف می شود و حضوراش در محافل و مجالس تمامیت خواهان معنا میابد. 

این شمایید که علم نمی خوانید و سیاست نمی دانید. بروید و جستجو کنید و بخوانید و ببینید که سپری شدن یک دوره تاریخی و فرارسیدن دوره دیگر چگونه چیزی است؟ چه اوصاف و حالات و کیفیاتی دارد؟ و چه تحولی در فهم نظری و مواضع رفتاری آدمیان پدید میاورد؟ و چگونه نظام شناختاری و سامانه واژگانی انسان هارا دچار تحول می کند؟.

«تیارسی» اردوی ملی به حسیب سائد و آریانا سعید

یک قدم تا انفجارسراسری باقیست!

این نظام، حاصل خون های ریخته شده، رنج های تراکم کرده و بربادی امید های چه کسانی است؟

 اعلامیه طنزی از آدرس شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به درگیری‌های اخیر فهیم فنا و آریانا سعید:

سپیدار - کابل: با تاسف اطلاع حاصل نمودیم که در یک درگیری لفظی میان فهیم فنا و آریانا سعید در برنامه هفته اخیر، کشمکش هایی به وجود آمده است‌. این درگیری‌ها به سود مردم افغانستان نبوده و باعث خدشه‌دار شدن صلح نسبی در اذهان عامه خواهد شد که ضرر آن خیر و سلامتی تلویزیون طلوع را زیر سوال قرار میدهد. فلهذا از دو طرف درگیر جداً خواهش میداریم تا آرامش و خونسردی خود را حفظ نموده به برق های چهار صدو بیست ولت دست درازی نکنند تا مبادا فضای کشور به سوی دیگری سوق داده شود. 

برای حل این معضله ما یک هیئت حقیقت یاب تحت نظارت معاون صاحب اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جلالتمآب محترم امرالله صالح در هماهنگی با اقشار مختلف جامعه بوجود آورده نتایج نهایی آن را با شما شریک خواهیم ساخت.

در اخیر از محترم حسیب سائد نیز تقاضا مندیم تا بیطرفی خود را در زمینه حفظ نگه داشته و به فکر پول چاپ کردن باشد و به نقاط حساس مداخله نه‌ورزند.

دکتور عبدالله عبدالله 

رئیس شورای عالی مصاله ملی افغانستان

غنی به اجندای خلیلزاد پیوسته است

دیگر خط سرخی وجود ندارد.

 گزارش واصل شده است که خلیلزاد از طریق دکترعبدالله، غنی و شرکایش را به سازوکار مخفی صلح ( معامله) تحمیلی امریکایی جذب کرده است. 

دیگرخط سرخی که بر نجات «جمهوریت» و ارزش های به دست آمده در دو دهه اخیر، وجود حقیقی ندارد؛ صرفاً درشعار باقی مانده است. ارتجاع چند نفره که حکومت را به گروگان گرفته است، به سوگند خود برای ماندن درسکوی حکمروایی به هر بهای ممکن، همچنان پایبند است. اگر این بندوبست های سری، با نیروهای منطقه ای هم آهنگ نباشد، جنگ داخلی حتمی است.

توفان خون به شما نزدیک می شود؛ اما شما خبر ندارید!

 


این آقا دروغ می گوید

 اشارۀ رزاق مأمون: 
من در سال ۸۹ مدیرمسوول روزنامه پیمان بودم. گزارشی را انتشار دادیم که امین فرهنگ از پول رشوه و دزدی یک اپارتمان در دوبی خریده بود. موصوف رفت نزد ضیاء مسعود ( معاون اول ریاست جمهوری درآن زمان) و با کمک وی صاحب امتیاز را تحت فشار گرفته مرا از وظیفه معزول کردند.


مجلهء شپیگل چاپ آلمان بر وزیر تجارت سابق محمد امین فرهنگ اتهام وارد کرده است که وی در وقت وزارت خود به ملیون ها دالر سرمایهء دولتی دستبرد زده و این پول ها را دربانک های خارجی مخصوصاً در یک بانک سویس انتقال داده است. مجله شپیگل می نویسد:

علاوه بر آن فرهنگ در یک مورد دیگر هم حکومت افغانستان و پارلمان این کشور را فریب داده است، زیرا وی باید قبل از وزیر شدن تابعیت آلمانیش را فسخ می کرد، ولی او تا آخرین لحظه پاسپورت آلمانیش را حفظ کرده بود.

مجله می نویسد: محمد امین فرهنگ در سال 1981 به آلمان مهاجر شد و سال ها در پوهنتون بوخم درس می داد و در سال 2001 دوباره به کابل برگشت، ولی خانواده و فرزندانش در آلمان زنده گی خود را ادامه دادند. مجله از قول لوی څارنوال حکومت افغانستان محمد اسحق الکو نوشته است که می گوید: فرهنگ به چهار ملیون دالر از بودجهء وزارت خود دستبرد زده است.  و به نوشته مجله، منابع دیگر این مبلغ را تا نوزده ملیون دالر تخمین کرده اند. به نوشته روزنامه، الکو گفته است که بر علیهء فرهنگ اسناد و شواهد در دست دارد و باید به زودی اتهامات علیه وی رسماً اعلان شود.  به گفته الکو، بهتر است که فرهنگ خودش به کابل حاضر شود تا به این سوال ها پاسخ گوید.

مجله شپیگل می نویسد، درغیر آن الکو می گوید، مجبور خواهد شد که از برلین تقاضا کند تا این وزیر سابق را به کابل تسلیم نماید.  نظر به نوشتهء مجله شپیگل، به اساس یک معلومات شعبهء گمرکی آلمان در سال 2008 ادارهء جنایی آن کشور هم پی گرد قانونی را در مورد آقای فرهنگ شروع کرد که گفته می شد وی یک مقدار پول بودجهء وزارتش را در یک حساب بانکی خصوصی در سویس انتقال داده است.

نویسنده: استاد صباح

منبع:سایت وزین آریایی

۱۳۹۹ اسفند ۶, چهارشنبه

گپ خراب شده روان است

 فضل رحمان اوریا در بحث « تودی خبری» تلویزیون طلوع یک رنگ گفته میرود که طالبان به دموکراسی و آزادی بیان صد درصد عقیده دارند و تطبیق هم می کنند. هرکس می تواند درمجالس شان آزادانه شرکت کنند و درفضای دموکراتیک بحث کنند!

می گوید دربیست سال ابرقدرت را شکست داده اند و فاتح اند. نمی گوید که پایگاه شان کجاست؛ از کدام مرجع اکمال می شوند؛ کدام نیروی خارجی با آن ها واقعاً جنگیده اند؟ اساساً طالبان چند نفر مسلمان را کشته اند!

فضل رحمان صاحب! واقعاً درسایۀ یک نظام شرعی نوع طالبانی می توانی نفس بکشی و زنده گی کنی؟

غنی، تماس تلفنی مقام امریکایی را دوام حکومت خود فکر کرده است

 حکومت غنی حالت پا درهوا دارد؛ نیروهای نظامی و سیاسی حیران مانده اند که اگر از غنی بگذرند، فروپاشی می آید و باید تمامی قوای شان را برضد طالبان بسیج کنند. غنی، به رهبران سیاسی و نظامی پیوسته مراجعه می کند؛ اما درتصمیم گیری فقط کار خود را می کند. این خطرناک است و سکوت سیاف و دوستم و مرکز مقاومت ملی در پنجشیر را دلیلی برهمسویی آن ها با خودش پنداشته است. چنین نیست و مسایل دیگری درجریان است و شاید از آن با خبر هم باشد؛ مگر درگفت وگو با بی بی سی، همه بازیگران داخلی و خارجی را به مبارزه طلبید. احتمال دارد که غنی ناگهان ضربه را از جایی بخورد و سر به تالاق شود که هرگز درباره آن فکر نکرده است.

دعوت، چلنج و عرض

نوشته‌ی محمد‌عثمان نجیب

چندی است در برخی دیدگاه،‌ چرند هایی به آدرس حقیر دست و‌ پا می زنند بیش‌تر به دو مروج!

اول_ این نوشته ها از خودش نیست.

دوم_ استخدام شده‌یی است که رهبری می شود.

هرچند ابراز رأی حق هر انسان است، اما بستن اتهام علیه کسی حق هیچ کسی نیست.


طرح ماین‌‌گذاری در زبان فارسی!

کاوه جبران

ادبیات اصیل افغانی؛ یعنی همان ادامه‌ی پروژه‌ی ماین‌‌گذاری در زبان فارسی.

شماری از شاهان افغانستان پیش از داوود خان خواستند زبان افغانی (پشتو) را رشد دهند. آن‌ها دریافتند که در حضور زبان فارسی با ادبیات غنی‌ و تاریخی‌اش در این کشور، نمی‌توانند زبان افغانی را بالای فارسی مسلط کنند. آن‌ها راه‌های مختلفی - از جمله عوض‌کردن نام فارسی به دری - را تجربه کردند که نتیجه‌ی مطلوب نداد.

سپس داوود خان همین راه پدران خود را ادامه داد و مسیر خطرناکی را انتخاب کرد. او با یک تصمیم خطرناک، شماری از زبان‌شناسان شوروی وقت را دعوت کرد تا راه‌های تضعیف فارسی در افغانستان را بسنجند. دانشمندان ازبیکستانی برای داوود خان پیشنهاد کردند تا در زبان فارسی "ماین" بکارد. منظور ماین‌کاشتن این بود که در هر جمله‌ی فارسی بین دو تا چند واژه‌ی پشتو را زیر نام مصطلحات ملی وارد کنند. تجربه‌‌ای که در آسیای میانه (ازبکستان) برای از میان‌برداشتن فارسی از طرف روس‌ها نتیجه داده بود و اکنون در افغانستان نیز تقریباً نتیجه داده‌است.

بنابراین، ادبیات اصیل افغانی مقوله‌ی تصادفی نیست که فرمان‌اش از سوی رییس‌جمهور غنی صادر می‌شود. ادبیات اصیل افغانی؛ یعنی همان ادامه‌ی پروژه‌ی ماین‌‌گذاری در زبان فارسی است که پس از داوود خان تا کنون تطبیق می‌شود. رعایت مصطلحات ملی، نام دیگر فرایند ماین‌‌‌گذاری است که طی آن، زبان فارسی به زبان اصیل افغانی مبدل خواهد گشت. متن فارسیِ ادبیات اداری حکومت بی‌جهت پر از واژه‌های پشتو و انگلیسی و فرانسه‌یی و عربی نیست. حالا هم که می‌خواهند در دانشگاه‌های خصوصی ادبیات اصیل افغانی رعایت شود، اتفاق خاصی نیفتاده؛ فقط ابعاد ماین‌گذاری زبان فارسی گسترش پیدا کرده‌است.

پ.ن: ما برعکس دیگران، همواره طرف‌دار رشد بقیه زبان‌ها بوده‌ایم؛ اما نه به قیمت تبعیض و نابودی ارزش‌های دیگران.

یادداشت: اگر بخواهیم جلو نابودی زبان فارسی را بگیریم، از کاربرد مصطلحات به اصطلاح ملی بگذریم و واژه‌های ناب فارسی را به‌کار ببریم.


۱۳۹۹ اسفند ۵, سه‌شنبه

اسپندی بچگک، یک قطی داشت ویک خلطه گک


نگاشته یی اندوهبار از قلم همایون جان تندر

کالای کهنه به تن داشت. پا هایش نیمه برهنه بود. یک خلطه گک داشت. یک قطی گک. یگانه گرمی که در زندگی دیده بود، درون قطی گک بود. کّمکی قوغ آتش. 

از بام تا شام، چهار فصل سال، سر سرک ها، در چهار راهی ها، در بیر و بار موتر ها، با لبخند کودکانه چهار دور بر موتر ها می گشت. دیگر کودکان را میدید با کالا های پاک در کنار پدر و مادر. حسرت نمی خورد. با انگشتان سیاه و ترکیده از خلطه گک خود دانه های اسپند را می گرفت. سر قوغ ذغال می انداخت. در هوا دور میداد. دود میکرد. در اطراف موتر می گشت و می گشت.  با آواز کودکانه میگفت : " اسپند بلا بند به حق شاه نقشبند". نمی دانست این " شاه نقشبند " کی است؟ شماری قصدن او را نمی دیدند. وجود خارجی نداشت. شماری با خشم به او نگاه می‌کردند. آن بچگک اسپندی نه ان ها را میدید نه خشم شان را. شمار دیگری آئینه موتر خود کمکی پایان میکردند و میگفتند: " بچیم پول سیاه ندارم." بچگک با لبخند میگفت : " کاکا جان پروا نداره". شمار دیگری یک قران،  یک روپیه، سخاوتمندان پنج روپیه به او می دادند.  هیچکس نوت کاغذی نمی داد. بچگک اسپندی قطی گک خود را به چرخش نمی آورد. از خوشی در کالای کهنه جا نمی شد. خود میچرخید.

آن روز در برکی بود. افراط و سیاه دلی چنان کوبیدش که در هوا چرخید. بر زمین خورد. بر نخاست. مرد. خلطه گکش چه شد ؟ قطی گکش؟ کجا دفنش کردند ؟ ناخواسته آمده بود ناخواسته رفت. با تن لاغرش.


طرح تحویلی قدرت به طالبان درارگ مطرح شده است


همزمان، مقرری بسته گان حکومتی ها به سفارت ها سرعت گرفته است.

درمحفل ارگ درین روزها موضوعی مورد بحث است که با توسل به هرشیوۀ سخت افزاری و دپلوماسی، قدرت را نگهمیداریم؛ اما هرگاه اوضاع چنان به تیره گی برود که خطر سقوط حتمی شود، با توسل به تمامی گزینه سعی خواهیم کرد که نیروهای سیاسی و نظامی شمال برحکومت مسلط نشوند و تاریخ تکرار نشود. 

اطلاع مشعر است که پیشاپیش فیصله شده که درصورت وخامت اوضاع، قدرت باید به طالبان واگذار شود و تکیه به قوت های شمال و ارجاع حکومت به آنان، هرگز دردستور کار قرار ندارد.

این درحالی است که یک گروه از قوت های شمال، رضاکارانه و صادقانه به برده گان اداری و سیاسی اشرف غنی مبدل شده اند.

موازی با آن گزارش شده که انتقال پول و اعضای فامیل های ارگ نشینان به خارج سرعت گرفته است. اکثراً بسته گان مقامات ارگ نشین خصوصاً اداره امور به عنوان کارکنان سفارت ها و نماینده گی های تجارتی افغانستان درخارج پیوسته مقرر شده می روند.


نبرد امرالله صالح برای گرفتن قرارداد های سکتور امنیتی


پارلمان به رخصتی می رود و از هم اکنون برسر رؤسای گروپ های پارلمانی مبارزه آغاز شده است.

 امرالله صالح برنامه دارد که با هزینۀ هنگفت بیت المال، به جای خان آقا رضایی درریاست دفاعی وامنیتی پارلمان، محمد صالح الفت را جایگزین کند. صالح الفت باشنده بگرام و دشمن میررحمان رحمانی است و یک درگیری مسلحانه نیز بین شان رخ داده است. 

خان آقا رضایی خارچشم امرالله صالح است و هنوز قابل پیش بینی نیست که امرالله درین مبارزه موفق می شود یا شکست می خورد.

درهمین حال گزارش می رسد که رابطه امرالله با احمد یارگروپ به اثر اختلافات مالی به تیره گی رفته و او قصد دارد که با شرکت صالح الفت یکجا شده و قرارداد های دولتی را بین خود تقسیم کنند. گرفتن قرارداد های اموردفاعی و امنیتی در موجودیت خان آقا رضایی برای امرالله صالح بسیار دشوار و حتی نا ممکن است. 

 


هشدارشدید شورای علماء: تباهی بندرهرات سازمان یافته بود


اعلامیه مجمع علماء 34 ولایت  به مناسب اوضاع رقتبار مملکت صادرشد.

 مجمع علماء ۳۴ کشورمواد ذیل را به هدف صلاح وخیر مملکت ومردم در خون غنوده ودر سوگ نشسته ودولت بی تفاوت وبی پروا به شرح ذیل بیان می نماید:

• ۱. مجمع علماء - از دولت میخواهد به وظایف اولی واساسی خود عمل نماید وبرای مردم وملک بحران سازی ننمایید، دیگر مردم توان تحمل رنجها ومشقت ها، به ماتم نشستن ها وناله وفریاد های جان سوز را ندارد، خصوصا از طرفین نزاع وجنگ جدا میخواهیم برای صلح که از اهم مهمات امروز ما است موانع ایجاد نکنید وصلح حکم الهی، نیازمردمی، اجماع همگانی وبین المللی می باشد وفرصت به دست آمده را قربانی قدرت وامیال نفسانی تان نسازید!.

• ۲. مجمع علماء‌ میخواهد - صدای منبر ورسالت امر بالمعروف ونهی از منکر ونصیحت وخیرخواهی - خصوصا خطابه مولانا انصاری را  به تهدید، تخویف وارهاب خفه نسازید، علماء وملت هیچ منبر وعالمی را تنها نگذاشته وبی تفاوت بوده نمی تواند، بجای مانور های نظامی علیه علماء ومنابرمتوجه جبران نقایص وکاستی های تان شوید، هرچه نیروهای امنیتی و دفاعی برای حراست وپاسداری مردم ومملکت به وجود آمده است، باید بدانید که قوت های امنیتی متشکل از فرزندان وخانوادهها وعزیزان علماء وملت مسلمان تشکیل یافته است، روز آزمایش که فرا برسد به صدای علماء لبیک گویان کنار منبر ومسجد ومردم شان خواهند بودند!.

• ۳. مجمع علماء ۳۴ ولایت کشور به دولت داران خطاب می کند! به اثر غفلت وبی تفاوتی وبی کفایتی وعشق به فساد واخاذی از جیب مردم تمام بنادر کشور در پرتگاه سقوط وسوختن قرار گرفته در بندراسلام قلعه ولایت هرات بالای میلیاردها دالر سرمایه مردم را طعمه فساد سازمان یافته به حلقوم آتش نابود نمودید ومیلیون ها خانواده را به فقر وگرسنی به زمین کشیدید، اقدام لازم و واجب العمل که پرداخت خساره وبرداشتن دام های فساد از بنادر کشور می باشد، هر چه عاجل اقدام وعمل نمایید!.

• ۴. مجمع علماء از دولت میخواهد عاجل وفوری به ترورهای هدف مند ومرموز نقطه پایان داده شود وانفجارات شهری دامن ملت را خونین ساخته وجهت بررسی ودست گیری جنایات نابخشودنی اقدام عملی نماید وحلقه های که استادان، امامان، دعوتگران ومجاهدان وژورنالیستان وآگاهان فکری وفرهنگی را هدف ترور قرار می دهند شناسایی به مردم آفتابی بسازد!.

مجمع علماء ۳۴ ولایت کشور

کابل – ۴/۱۲/۱۳۹۹

امضای برکناری حنیف اتمر/ مداخله فوری انگیس


تنش بین اشرف غنی و حنیف اتمر به مرحله غیرقابل بازگشت رسیده است./ انتقال صلاحیت ها به معاونان وزارت خارجه


حکیم دلیلی درترور احمد شاه مسعود دست داشت

 بربنیاد گزارش ثقه شده، عبدالحکیم دلیلی سفیر کابل درقطر که ماه پیش دیده از جهان فروبست، یکی از عوامل ترور انوشه یاد احمد شاه مسعود بود. حکیم دلیلی تحصیل یافته  عربستان و مصر بود و با نهاد های جاسوسی کشورهای خلیج سال ها همکاری داشت. 

دلیلی دو تروریست عرب را درخانه اش پناه داده و کمک های ضروری را برای آن ها برای رسیدن به افغانستان فراهم کرده بود. وی از نزدیکان قاری احمدالله رئیس استخبارات طالبان بود و مدتی درشبکه الجزیره فعالیت داشت. 

صالح ریگستانی رئیس اپراسیون شورای نظار نیز این گزارش را تصدیق کرده است. حکیم دلیلی دوست نزدیک طراح اصلی ترورمسعود – المصری- و یکی از افراد مقرب به استاد سیاف بود. به کمک او، کمره های دو تروریست عرب قبل از آمدن خود شان به وسیله پارسل ارسال شده بود. نکتۀ معنی دار این است که عوامل داخلی دخیل درترور آمرصاحب، همه ای شان در نوزده سال اخیر به مدارج و مناصب بلند حکومتی ارتقا داده شدند.کرام الدین کرام به خارج گریخت!


گزارش می رسد که کرام الدین کرام رئیس پیشین فدراسیون فتبال که به تجاوز جنسی متهم بود، پنهانی از افغانستان به مکان نا معلومی گریخته است. امرالله صالح به ارگ وعده داده بود که کرام الدین را حتمی گرفتار خواهد کرد.

به نظر می رسد که درگیلاس اطلاعات نوشی امرالله صالح، چیز دیگر قاطی شده است!


اتحاد با چین و روسیه استراتژی ج. اسلامی است!


خبرگزاری "راشا تودی" تفسیری در باره نامه و یا پیام رهبر جمهوری اسلامی برای پوتین رئیس جمهور روسیه که قالیباف آن را با خود به مسکو برده بود منتشر کرده است.


رییس گمرک ننگرهار در بدل پول رها گردیده است!

اخبار واصله از گمرکات مشعر است که حشمت الله علیزی؛ رئیس گمرک ننگرهار در بدل ۲ صد هزار دالر آمریکایی از توقیف رها گردیده است. 

قرار اظهارات یک‌ منبع معتبر از اداره گمرکات، جرایم سنگین وزارت داخله پس از توقیف رییس گمرک ننگرهار به ظن فساد در هفته گذشته، دو روز قبل وی را در بدل ۲ صد هزار دالر آمریکایی دوباره آزاد ساخته است.

 منبع همچنان می گوید که جرایم سنگین وزارت داخله در توقیف و سپس آزادی سازی رییس گمرک ننگرهار مطابق هدایت معاونیت اول ریاست جمهوری عمل کرده است. این در حالی است که مطابق دستور کتبی رئیس جمهور هیچ نهادی حق ندارد در امور گمرکات مداخله کند.

معاونیت اول از طریق جرایم سنگین و تحت نام قانون، گمرکات را به بهانه های مختلف زیر فشار قرار داده از آنها باج گیری می کند. بدین طریق، وجود فساد در ادارات پایینی بدون تحریک ادارات بالایی صورت گرفته نمی تواند.

حشمت الله علیزی که سه ماه قبل از طریق رقابت آزاد به صفت رئیس گمرک‌ ننگرهار تعیین بست گردیده بود بلافاصله پس از توقیف و پرداخت دو صد هزار دالر، آزاد و به وظیفه خویش در ریاست گمرک ننگرهار بازگشته است.


۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه

آمریکا با خروج از افغانستان به ایران پیامی مثبت می فرستد؟

 نویسنده: تایلر کاتسکی

منبع: نیوزویک / تحریریه دیپلماسی ایرانی


توصیۀ فیاض مهرآئین به مافیای وزارت صحت

مهرآئین صاحب، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد!

 از دو شبانه روز بدین سو شبانه دچار تب و لرزه شدم روز مشکل کم میشد و به دفتر می رفتم اما شب بسیار ناآرام بودم. ام صبح نتوانستم به نماز ایستاده شوم ناگزیر نماز بامداد را نشسته گزاردم. وقتی خواستم به دفتر بروم سرم درد داشت و می چرخید چون وعده داشتم دست به تکیه به موتر نشستم و به  دفتر مقام ولایت سمنگان رفتم یک مقدار اوراق واسناد را به شعبات مربوط راجع کردم اما احساس کردم که دقیقه به دقیقه وضعیتم بدتر می شود .از دفتر به مشکل برامدم دوست عزیزم سید رحمان رحمانی مشاور مقام ولایت فورن مرا به شفاخانهء ولایتی سمنگان رسانید دوکتوران حاذق به سروقتم رسیدند متخصص صاحب احمد شاه سامع،داکترصاحب خالد،داکتر صاحب داخله،داکترضیاوالله(پسر مامایم)،داکتر سیدکریم و دیگر همکاران شان لطف کردند فشار و شکررا معاینه کردند. گراف قلبم را گرفتند. شکرم ۲۰۶و فشارم ۱۰۶/۶۵بود دو پاکت سیروان را تجویز کردند که پس از زرق سیروم وضع من نسبتن بهتر شده است.امیدجان مدیر صاحب اجراییه ء دفترمان لطف کرد و آش مزه دار و پرهیزانه را از خانه آورد که بسیار بامزه بود خدا خیرشان بدهد رفیع جان رانندهء دفتر و همکار خوبم و قدوس جان خانه سامان دفتر بسیار زحمت کشیدند. از همهء این عزیزان سپاسگزارم.خداوند همه دوستان را تندرست و کامیاب داشته باشد.

نکته:

در شفاخانه شنیدم که شاید مظاهره شود به دلیل اینکه پروژهء اصلاح صحت ختم شده و معاش بسیار ناچیز برای دکتوران و کارکنان صحی در نظر گرفته شده است.

واقعن جای تأسف است که آقای مجروح در دوره ء سرپرستی اش در وزارت صحت عامه  نتواند این مشکل را حل کند. دکتوران و متخصصین محترم سالهای طولانی زحمت میکشند و آمادهء خدمت به نیازمندان و بیماران می شوند اما حقوق ناچیز برای شان داده میشود امیدوارم  مقامات محترم ذیصلاح از انصاف کار بگیرند و به جای معاشات نجومی به افرادی که کارشان معلوم نیست به دکتوران،معلمان ، سربازان و کارمندان پایین رتبه ،حد اکثر حقوق را در نظر بگیرید.

رعیت چو بیخ است و سلطان درخت

اگر کنده شد بیخ، بیفتد درخت

من چرا از اسرار کابل بانک و آقای راجا گوپتا خبر شدم ؟

  

راجا گوپتا هدایت انتقال بیست میلیون دالر از حساب کابل بانک به غنضفر بانک را داد که تازه می خواست جواز‌ بگیرد

              نوشته‌ محمدعثمان نجیب 


تروریست های هنری باید ممنوع الخروج شوند


 بی حرمتی جهان نسبت به فضایل و کرامت بشری افغانستان شکل قهقرایی به خود گرفته است. 


عبدالروف کودک ربوده شده، درقید سلام بای است

 


کودک معصوم نبی بای براثراختلاف روی هفت لک دالر با شریک تجاری اش سلام بای ربوده شده است. 


تفاهم بین ایران و امریکا نزدیک است

 کنارآیی ایران و امریکا بازار طالبان را سست می کند.

هنوز هیچ خبر رسمی از توافق و تفاهم امریکا بر سر برجام منتشر نشده اما برخی تصمیمات در برخی نهادهای جهانی که دستشان به دهان امریکاست نشان میدهد که تفاهم قطعی است. دیر و زود ممکن است داشته باشد اما سوخت و سوز ندارد. از جمله نهادهای جهانی "اوپک" است که روز گذشته دبیرخانه آن از ایران خواست که در سطح وزیر در جلسات مقدماتی تدارک اجلاس آینده اوپک شرکت کند و این یعنی بازگشت ایران به بازار جهانی نفت وخاتمه تحریم نفت ایران.

آنها که مجلس بر سر در آمد مندرج دولت از فروش نفت در بودجه جنجال به پا کرده بودند پیش بینی دولت در باره تحولات در کاخ سفید و شکست تحریم ها را نفهمیده بودند.

دعوت اوپک از ایران برای شرکت در جلسات مقدماتی اجلاس آینده به معنای آنست که اوپک می خواهد از برنامه های ایران و بویژه میزان استخراج و فروش نفت آن پس از لغو تحریم ها مطلع شود. امری که در سه سال گذشته محلی از اعراب نداشته است.

ایران به محض لغو تحریم ها نفت خود را وارد بازار خواهد کرد. حتی از هم اکنون  مشتری های نفت ایران گفتگو با ایران را آغاز کرده اند.

اینها اخباری نیست که راستگرایان اصولگرا و پایداری از شنیدن آنها خوشحال شوند و به همین دلیل همچنان بدنبال شعارهائی هستند که بتواند مانع لغو تحریم ها و جان تازه گرفتن برجام و خاتمه درد و رنج مردم بشود.

۱۳۹۹ اسفند ۳, یکشنبه

ما توان تحلیل نداریم

ستار رفعت یاوز

 آن کسی که دغدغه‌اش رفتن یا نرفتن ادیسون به بهشت است، گرفتار "پاسخ" است. جایی خوانده‌ام که "هیچ پاسخی ارزش تعظیم کردن ندارد". و این واقعی‌ترین نتیجه‌ایست که از تاریخ می‌توان گرفت...

فرهنگ ما فرهنگ پاسخ است. برای همین شما نمی‌توانید هیچ مقامی را در افغانستان زیر سوال ببرید. گویا سوال و نقد، وجه کفر آمیز هستیست...

در ساختار خانواده هم بازی به همین گونه است. اگر کودکی پدر و مادرش را زیر سوال ببرد نامش می‌شود چشم سفید. از این رو ما توانی برای تحلیل نداریم؛ جامعه جاییست برای تحقیر و نه تحلیل اعتقادات یا رفتارها...

تاریخ فلسفه با یک پرسش آغاز می‌شود؛ جهان از چه ساخته شده است؟ یعنی در فلسفه اصالت با پرسش است. پرسش گشودن جهان‌های جدید است و از این رو جهانی که فلسفه دارد جهانیست که روبه پیش می‌رود.

در عوض جهانی که مملو از پاسخ است دیگر چیزی در پیش رو ندارد؛ در سیاست، اقتصاد، دین، علم، هنر و در واقع هر چیزی آمالش را در گذشته می‌بیند. در چنین جهانی وفاداری از هر چیزی مهم‌تر است از این رو جهانیست که هرکسی ناگزیر است طرف خودش را انتخاب کرده و بدان وفادار باشد. در چنین جهانی جا برای انسان‌های خاکستری وجود ندارد و هرکسی یا باید مرید باشد یا مرشد...

حال دیگر سلوک مقدسی که بدان نیازمندیم خودش را نشان می‌دهد؛ بنده‌ی هیچ پاسخی نباشیم و تا ابد به سوال وفادار بمانیم...

آقای سراج! چی شد که به یاد قانون افتادی!؟


ضیاء سراج، رئیس امنیت ‌ملی می گوید:

"در برابر اظهارات اخیر مولوی مجیب‌الرحمن انصاری، اقدام قانونی می‌کنیم."

آقای سراج، چه شده که اکنون به یاد قانون افتاده اید؟ بخوانید که والی اشرف غنی چی می گوید:

وحیدقتالی والی هرات درواکنش به سخنان افراطی ملامجیب الرحمان اعتراف کرد که وی پایه‌های برق را توسط خواهرزاده اش انفجار داده بود اما دولت و هیچ کسی او را مجازات نکرد!

«کس برت چیزی نگفت،» چرا؟ مگر این جنایت در یک دشت بی صاحب و فاقد قانون انجام شده بود؟

آیا ضیاء سراج ازین مساله مطلع نبود؟ اگر نبود، نباید نام خود را امنیت ملی
بگذارد.

سخنان قتالی تف سربالا است به جمهوریت سه نفره که هرگاه خطری متوجه منافع صاحبان کود ۹۱ و ۹۲ متصور نباشد، هر جنایتی که ملا یا غیرملا انجام دهد، سکوت می کنند و «چیزی نمی گویند».

قتالی لابد موارد دیگری از جنایات بدون مؤاخذه را درحافظه دارد؛ چنان که گفت نفرهای مجیب الرحمان یک عروس را لت و کوب کرده بودند؛ اما نه قانونی از وی پرسان کرده، نه دولتی!

سفرحساس احمدولی مسعود به پاکستان


پاکستان از شکست های گذشته می خواهد فاصله گرفته و به رویکرد تازه ای روی آورد. پیروزی پاکستان مربوط به آینده است؛ اما حقیقت مسلم این است که همه نتیجه گرفته اند که بدون تشکیل حکومت غیرمتمرکز با محوریت نیروهای مقاومت ملی میراث مسعود، هیچ راه حلی به سود هیچ قدرتی نمی توان سراغ کرد.

 اوضاع منطقه درمسیر تغییرات تازه جلو می رود. پیشکش کردن قدرت محوری یا تعیین کننده به طالبان، درمحافل غرب، درداخل افغانستان، درایران، روسیه و هند، قابل قبول نیست. پاکستان نیز از قدرت گیری طالبان ( خارج از کنترول) به هیچ وجهه راضی نیست. از همین رو، سیاست جهان و منطقه، گرایش به ایجاد یک نظام غیرمتمرکز و کثرت گرا دارد. اعلام جاده های شهری درپاریس، هند، پاکستان ( و شاید درآینده درکشورهای دیگر) معنایش این است که باید یک نظام متوازن درافغانستان به وجود آید. علاوه برین، قرار است کتاب بسیار مهم پژوهشی دربارۀ اهداف و سیاست های انوشه یاد احمد شاه مسعود دراروپا انتشاریابد. سفراحمد ولی مسعود به پاکستان بخشی از همین پروسه است. سفر سال پار احمدولی به اسلام آباد، درترکیب سیاهی لشکر، ارزش نداشت؛ اما سفر کنونی مشارالیه، فوق العاده با اهمیت و نشانه ای از شروع یک دورۀ متفاوت درسیاست افغانستان است.

زیبا‌ترین مهربانوی ISI برای در دام افکندن من


 جواسیس داخلی سازمان های جاسوسی آفت بی پایانی برای کشور ما 

 روایات زنده‌گی من -    محمدعثمان نجیب

بخش۵۶


درهرات نیازی به ملاهیبت الله نیست


چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز خبر داده است که دسته جات امربالمعروف ونهی از منکر در شهرک گذرگاه ولایت باستانی هرات کار خود را درجاده ها و خیابان های شهر آغاز کرده اند. روزنامه اعلام کرد که مولوی تندرو - مجیب الرحمان انصاری 36 ساله- شعله مقاومت اسلامی را روشن کرده است.

روزنامه به نقل از ساکنان هرات گفته است که مولوی های هرات کنترول منطقه را از دست پلیس گرفته اند. 

هواداران این روحانی درهرات مقررات خشن شرعی به کار گرفته که یاد آور دورۀ حاکمیت طالبان است. زنان از وضع به تشویش اندر شده و حکومت درین باره کار چندانی انجام نداده است. ملا های وفادار به مجیب الرحمان زوج های مظنون را توقف داده و به ظن آن با هم ازدواج نکرده اند؛ مرتب بازداشت و بازجویی می کنند. درشهرک گذرگاه، مجریان شریعت با لباس های سفید و علامات مزین به شمشیر، زوج ها را در موتر، موترسیکلیت و خیابان های دنبال می کنند و از آن ها جواز نامه نکاح طلب می کنند. 

افراد بازداشتی بعداً به یک دادگاه روحانیت ارجاع یافته و قانون شریعت بالای شان اجرا می شود. 

ملا مجیب الرحمان انصاری متولی دارالعلوم عالی انصاری پوسترها ونمایه های کلانی را در گوشه و کنارشهر هرات نصب کرده و درآن ها نوشته شده است که یک هر مردی که به همسرش حجاب نپوشاند؛ بی غیرت است. ملا مجیب، موسیقی و کنسرت را ممنوع کرده و اعتقاد دارد که بیماری کرونا بلایی است که خداوند برای مجازات کافران فرستاده است. 

ملامجیب الرحمان مدرسه اکوره ختک ساخته است

 دارالعلوم ملا انصاری برتعلیمات داعش و ضد شیعه تمرکز دارد.

مولوی مجیب الرحمان انصاری از تحصیل یافته های مدرسه عربستان است. درمحافل حاکمه ریاض، به او به عنوان مجری عملیاتی علیه ایران نگاه می کنند. ساختمان مدرسه یا دارالعلوم که عربستان در ساحه 40 جریب زمین دولتی برای ملا انصاری در هرات اعمار کرده، حدود چهل میلیون دالر خرج برداشته و درحال حاضر حدود یک هزار پسر بچه از سنین 9 تا 12 در آن تعلیمات افراطیت می بییند. نظیر چنین مدرسه ای طالب سازی در منطقه وجود ندارد. 

جوهره رزم جویی و افراطیت این مدرسه در ذات خود، چندین برابر مدارس سمیع الحق در اکوره ختک پشاور است.

سیستم جلب و جذب نوجوانک ها به این مدرسه از هر ولایت هفت تا ده نفر است. هر سال، به تعداد دو صد جوان داعشی از مدرسه وی فارغ می گردند. تمرکز این دارالعلوم بر جامعه کشاورزی و عقب افتاده زاهدان ایران است. اولویت کار، کشانیدن جوانک های زاهدان به مدرسه است. ر خبر آمده است که انصاری ماهیانه مبلغ پنجاه تا هفتاد هزار دالر از سفارت عربستان درکابل دریافت می کند. این مدرسه به طور کامل برضد وحدت ملی افغانستان فعالیت دارد. تحریکات و تحرکات این هسته وهابی بدون تردید اقدامات واکنشی ایران را به دنبال خواهد داشت. 

 هویت ما چی ارزشی دارد؟ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌


                    محمدعثمان نجیب                                          

    

۱۳۹۹ اسفند ۲, شنبه

فرامرزتمنا بر کتاب حمیرا داغ باطل زد

 

نویسنده: فرامرز تمنا

یک کتاب مطلب دریک متن فشرده


نظام اسلامی - شرعی یعنی این/ نه کم، نه زیاد


۱۶ نفر را پیش چشمانش دار زدند، قبل ازین که نوبت خودش برسد، سکته کرد و افتاد. مجری قضایی گفت: جسدش را بردارکنید!


برسر زراد خانه های پنجشیر چه آمد؟

 گزارش اپراتیفی از شبکه اطلاعاتی مقاومت

قهرمانان ماجرا، بسم الله محمدی، یونس قانونی، قسیم فهیم، امرالله صالح و دیگران....

مردمی که خود را داوطلبانه خلع سلاح کند، چه آینده ای خواهند داشت؟


به جمهوری سه نفره لاتری برآمد!

چگونه مارشال دوستم از جمهوریت غنی در برابر طرح حکومت ‌موقت طالبان حمایت کرد؟ 

مردم، زیر دوسنگ قبول بد وبدتر گیرافتاده اند.

گزارشها مشعر است که مارشال دوستم پس از دریافت پیام داکتر عبدالله  توسط حاجی محقق حاضر به دفاع از حکومت غنی در مقابل طرح حکومت موقت طالبان گردیده است.

گزارش می گوید که عبدالله به مارشال دوستم گفته است که اگر از جمهوریت و حکومت فعلی به رهبری اشرف غنی حمایت کند؛ مصارف گزاف وی و افرادش پرداخته خواهد شد. 

گزارش همچنان می رساند که پس از دریافت پیشنهاد عبدالله، مارشال دوستم با وی تماس گرفته و حمایت خود را از جمهوریت اعلام کرده است. سپس عبدالله که تا این دم نتوانسته بود بین حمایت از حکومت فعلی و طرح حکومت موقت طالبان یکی را انتخاب کند؛ با مشخص شدن دیدگاه مارشال دوستم، در تلویزیون ظاهر و حمایتش از حکومت فعلی را اعلام کرد (عبدالله همیشه آخر از همه تصمیم می گیرد؛ زیرا به خود باور ندارد و می ترسد در انزوا قرار بگیرد)

قابل یادآوریست که این معامله دوستم با غنی در حالی صورت می‌گیرد که قبلا حاجی محمد محقق در بدل احراز مقام مشاوریت رئیس جمهوری حاضر به حمایت از حکومت وی گردیده بود.

همچنان گفته می شود که طرح جمع آوری رهبران و قوماندانان جهادی بر محور غنی و حمایت انان از حکومت فعلی در مقابل طرح حکومت موقت طالبان بخشی از سخنان حفیظ منصور ( وکیل پارلمان) نیز بوده است که یک‌ماه قبل در دیدار با غنی مطرح کرده بود. منصور در این دیدار به غنی یادآوری کرده بود که وی شخصی تنهاست و در این حالت باید رهبران و قوماندانان جهادی سابق را با دادن پول به دورش جمع کرده حمایت شان را حاصل کند. در غیر آن همه از طرح تشکیل حکومت موقت حمایت خواهند کرد‌ و بقای غنی ناممکن خواهد شد. 

اعلام حمایت مارشال دوستم، محقق و عبدالله از حکومت فعلی نشان دهنده آنست که اولا این ذوات تشکیل حکومت مشترک با طالبان را به منافع خود نمی بینند. ثانیا، افراد معامله گرند و اگر هزار بار دیگر هم به انحا مختلف از درگاه قدرت رانده شوند و یا توهین و تحقیر گردند؛ به خاطر بودن در قدرت و از دست ندادن امتیازات شان باز هم با غنی و هر کس دیگری وارد معامله می شوند. 

با پیوستن دوستم، عبدالله و محقق به غنی، ممکن است سایر رهبران و قوماندانان نیز به این کاروان بپیوندند و یا با حمایت از طرح حکومت موقت، در نقش اپوزیسیون ظاهر شوند.


اطلاعات مهم است؛ شیوه استفاده از اطلاعات مهم تر!

         امرالله صالح همیشه به توانایی اطلاعاتی اش می بالد. شک وجود دارد که میزان دقیق بودن و کمیت اطلاعات وی بیشتر از اطلاعاتی باشد که مثلا به آقای نبیل می دهند. صالح اما شاید روان شناسی می داند. او اطلاعاتش را آن قدر به رخ مخاطبان می کشد، تا آن ها فکر کند اصلاحات صالح منحصر به فرد است. در حالی که چنین نیست. 

         فرض کنیم اطلاعات وی دست اول و بی نظیر بوده و هست، موصوف با این اطلاعات چه خدمتی به نفع تامین امنیت انجام داده است؟ 

       در حالی که دزدی و ترور در کابل هنوز هم وجود دارد و انواع بمب گذاری ها در وسایط هر روزه انجام می شود و اخیرا عوامل ناامنی تا مستری و اسپندی گسترش یافته است. صالح با همه اطلاعات دست اولش دنبال سینما و گمرک و ... را گرفته است. و هر زمانی که بحث امنیت می شود؛ جلوگیری از سرقت موبایل را دست آورده گفته با افتخار یادآوری می کند. 

به صالح باید گفت: اطلاعات مهم است؛ شیوه استفاده از اطلاعات مهم تر!


حمله نظامی اسرائیل به ایران چقدر میتواند جدی باشد؟

 پیک نت، سایت روسی "بنیاد فرهنگ استراتژیک"


تیم حاکم راه نجات خود را بسته است

 مصادره کننده گان «جمهوری» کجروی های فاحشی دارند که سخت تکان دهنده است. 

دوستان شخصی، بی سواد و تهی از حس مسوولیت نسبت به افغانستان را از جاده ها و متروکه های اروپا و امریکا به حکومت می آورند؛ وزیر، رئیس، عضو پارلمان، مشاورارشد و... مقرر می کنند؛ اما دربرابر کادرهایی که صاحب افغانستان اند، برخورد شان چنین است:

تصفیه قومی و تعصب و تبعیض به اوج نهایی خود رسیده اند.

  داود جنبش فاریابی نوشته است: ماستر علوم نظامی الحاج سمونوال کمال الدین یاور درمقام سرپرست مرکز تعلیمات ساتنمنان مقیم بلخ مدت ۱۵ ماه بدون معاش و امتیاز به وظیفه خود صادقانه خدمت کرده، بجای تقدیر و ستایش دیروز به خاطر اوزبیک بودنش برکنار و خانه نشین شده است.


۱۳۹۹ اسفند ۱, جمعه

الماسِ کوهِ نور، سرمایه گذاری برای یک امپراتوری

اشاره: درین پژوهش ارزشمند؛ اما وقایعی که الماس کوه نور را دراختیار احمد شاه ابدالی قرار داد؛ ذکری نشده است. رحیم جان ابراهیم، حیف است که این تحقیقات جالب را مثل گاوی نیم پوست کرده، رها کنی. مأمون


جبار ثابت زبان فرزند من را گرفت؛ کرزی بالای فرزندم ریشخند زد


نوشته‌ی محمد‌عثمان نجیب

به زودی دعوای من علیه آن دو نفر باز می شود تا هرگز سگ درباری طفل دیگری را بی زبان نه سازد و شاه احمقی دیگری بر بی زبانی او تمسخر نه کند.

هر رهنمایی و کمک رسیدن به عدالت را می پذیرم. حتمی ‌و حتمی و حتمی بخوانید، دردی را که کرزی جبار ثابت به یک پدر «خودم» و مادر و یک خانه واده داده، اما فریاد شان را فقط تارنما های گران سنگ کشور به رخ سردمداران جهالت رسانیده است.    

       

مبشر مسلمیار چرا کشته شد؟


تنها با زنده گی نمی جنگند؛ اول با خود تصفیه حساب می کنند.

الیاس ابدالی

اخیرا میان مبلغان سلفی-داعشی بر سر موضوع «عذر به جهل» اختلاف به وجود آمده بود و باعث جدال شدید میان آنان شده بود. اختلاف بر سر این موضوع، مبشر مسلمیار، عبدالرحمن فاتح و ابو عبیدالله متوکل را در یک صف و ابومحمد مدنی-مبلغ تاجیکستانی داعش-، ابو عمر، مولوی عبدالظاهر داعی و معروف راسخ را در صف دیگر قرار داده بود.

ابومحمد مدنی که ظاهرا در راس تبلیغی هایی داعش خراسان قرار دارد، معتقد است که عذر به جهل پذیرفتنی نیست و فرد جاهل و بی خبر از دین باید تکفیر شود، اگر عالمی هم در تکفیر آن فرد تعلل کند، او نیز کافر می شود.

اما مبشر مسلمیار، عبدالرحمن فاتح و ابو عبیدالله متوکل در این باب نظر دیگر داشتند. سرانجام این اختلاف باعث شد که ابومحمد مدنی و همفکرانش مسلمیار و فاتح را تکفیر و در آخر کار مبشر مسلمیار را حذف کنند.

در این میان عبدالظاهر داعی و معروف راسخ یاران قدیمی مبشر مسلمیار جانب ابومحمد مدنی را گرفته و حتا امروز در جنازه او اشتراک نکردند. معروف راسخ هم در ویدیویی که خبر کشته شدنش را رد می کند، از کاربرد کلمه «شهید» یا «شهادت» برای مبشر مسلیار خودداری میکند.

قوماندان اعلی و مشاورامنیت ملی باید پاسخگو باشند

  


نوشته ی: اسماعیل فروغیشکست اشرف غنی درمسأله دیورند

 گزارش مخفی ارجاع شده به اشرف غنی مشعر است که ساکنان برخی مناطق مرزی خود مایل اند مناطق شان بخشی از قلمرو پاکستان باشد. 


قوماندان گل حیدر استنگرها را چی کرد؟

 

قوماندان گل حیدر که حالا  شوربا خور شورای امنیت شده، با استفاده ابزاری از عکس انوشه یاد احمد شاه مسعود برای  حکمتیار  پیام فرستاد. ولی سوال خیلی اذیت کننده این است که گل حیدرسهمیه سلاح قرار گاه جمال ورده را کجا کرد؟  به غیر از  دیگر سلاح  ها دو دستگاه زمین به هوا نوع استنگر بود. دو دستگاه را برای آمریکایی  چند فروخت. با پول آن چه کرد؟ کسی که اسلحه خود را می فروشد، برای خود، خانواده ووطن، چه قدر می تواند اعتبار داشته باشد؟


ارگ/ امردستگیری فرماندهان حکمتیار درمشرقی

 

خبرمشعر است که اشرف غنی بعد از تهدید لفظی اخیر حکمتیار، دستور داده است که فرماندهان و منسوبان نظامی حکمتیار در لغمان و ننگرهار را تحت عنوان افراد طالبان دستگیر و به کابل منتقل کنند.

حکمتیار اگر احتمالاً افراد وفادار از نظر نظامی داشته باشد، عمدتاً در مناطق شرقی کشور است.

جالب این است که امریه اشرف غنی به ضیاءالحق امرخیل والی کنونی ننگرهار و از نفرهای خاص حکمتیار ابلاغ شده است. امرخیل قبله اش را از حکمتیار به اشرف غنی تغییر داده است.

طبق یک خبردیگر، حکمتیار به تازه گی درولایت کندز، حدود یک صد جریب زمین را خریداری کرده است. مشخص نیست که وی روی چه اهدافی این زمین را به پول کدام مرجعی خریداری کرده است.

۱۳۹۹ بهمن ۳۰, پنجشنبه

شاهین باز عرب مهمان حنیف اتمر شد

 شیخ علی بن عبدالله از میلیاردرهای قطر، دیروز با ده‌ها خدمتکار و محافظ، وارد افغانستان شد.

حنیف اتمر وزیر خارجه، به دور از چشم رسانه‌ها و خلاف اصول دیپلماتیک، به بخش VIP میدان هوایی کابل رفت تا به این میلیاردر که جهت شکار پرنده‌های کم‌یاب به افغانستان آمده خوش آمدید بگوید.

شیخ علی بن عبدالله، مستقیم از میدان هوایی کابل به فراه رفت و در آن شهر مستقر شده است.

این شیخ یکی از حامیان مالی برنامه‌های سیاسی حنیف اتمر در افغانستان است.

چرا غیر پشتون ها در سیاست بیسواد اند؟

 در خیالی آمدن کاوه آهنگر

فیاض بهرمان نجیمی


عبدالرحمان: ده هزارنفر را تنها دربدخشان کشتم!

 امیر عبدالرحمن در زندگی نامه اش چنین می گوید: "اسیرای تاجیک و اوزبک را به تیر بستم. تمام آنهایی که در طول سه سال شورش به این شکل مجازات شدند، بیش از ۵۰۰۰ نفر بودند. افرادی که توسط لشکریانم کشته شدند، به قریب ۱۲۰۰۰ نفر می رسید." این امیر راجع به دیگر جنگها علیه اوزبک ها چنین ادعا میکند: "دشمنان در میدان جنگ ۳۰۰۰ کشته دادند...۶۰۰ نفر را اسیر کردیم. من دستور دادم که از سرهای مخالفان منارهایی برپا گردد تا در دلهای کسانی که زنده مانده اند، وحشت بیفگند."

امیر عبدالرحمن خان و  مردم بدخشان: "کسانی را که اسیر می شدند، من به دهن توپ می گذاشتم. در مدت سه سال اغتشاش (در بدخشان) تعداد کسانی که به این قسم من کشته ام، تقریبا پنج هزار نفر می شد و تعداد کسانی که از دست لشکر من کشته شدند، ده هزار نفر بودند." در جنگ های قطغن "هشت نفر کاپیتان را حکم دادم به دهن توپ پراندند." "تجار بدخشانی را که ۵۰ نفر بودند ولی من حکم دادم همه آنهارا به دهن توپ گذاشتند …"

بر گرفته از کتاب "تاجیــکـــان در گــذرگــاه تــاریــخ"

تراژدی گمرگ هرات زیرآستین این زن است

 رئیس گمرکات وزارت مالیه؛ عامل اصلی آتش سوزی بندر اسلام قلعه- هرات


سفراحمدولی مسعود به پاکستان/ استقبال لطیف پدرام

 پایان «تک قومی دیدن افغانستان»

عبدالطیف پدرام


سربازان گمرگ تایر صدها لاری را پنجر کردند

گروه فساد کاران، در داخل گمرک ده ها کانال حفر نموده و لاری ها را در داخل کانال ها قید نموده بود!

توریالی خاوری


۱۳۹۹ بهمن ۲۹, چهارشنبه

از عجائب این هفته

 تلویزیون برون مرزی «بهار»، بیخی از خط استاندارد حتی تا مرز بیشتر از پنجاه درصد پرت است. فیلم یا بهتر است گفته شود یک «فیلم پری» را پخش کرد به نام «دوزخ» که یک دهن کجی آشکار به هنر سینما است. پخش فیلم، نفرین به هنرهفتم بود؛ توهین به مخاطب و سیلی سخت به صورت پخش کنندۀ آن. 

تلویزیون بهار از شکل وشمایل لوگویش گرفته تا اکثربرنامه هایش فوق العاده درسطح پائین است. 

گمرکی که خاکستر شد


اولین تصاویر ماهواره‌ای از ویرانی‌ آتش‌سوزی بزرگ در مرز ایران و افغانستان


جاسازی طالبان درشمال، کار مشترک کرزی و فهیم بود

 وقتی مارشال فهیم پنج سال خانه نشین شده بود، درمرحله بعدی با کرزی به توافق های عجیبی رسیده بود که دو باره باعث یک جایی شان گردید. یکی از توافق ها، بسترسازی و کشت دانه های تروریزم طالبانی درشمال؛ با این محاسبه که برای امریکا دو جبهه جنگ سازماندهی شود. این توافق یک پروتوکول الحاقی داشت: ترور فرماندهان احمد شاه مسعود که می توانستند هسته های نو تشکیل طالبان در کندز وبغلان را در نخستین هسته گذاری های شان نابود کنند. اما سود چنین کاری به پاکستان و امریکا رسید. فایده ای این پروگرام به کرزی و فهیم، حکمروایی مشترک چهارساله بود.

انتصاب ضیاء مسعود به معاونیت اول، فرمایش امریکا و یوناما بود که برنامه انتقال طالبان به شمال را پوشش اغفال کننده می داد. انداختن تقصیر این پروگرام تنها به گردن کرزی، غلط است و ریشه درنا خبری از قضایا دارد.

دیر یا زود یک‌ بلای‌آسمانی نازل می‌شود!

پیک نت: قرار است بلائی آسمانی بر سر کسانی در جهان اسلام، کشورهای دکتاتوری و کشورهای خود قرنطین کرده مانند کوریای شمالی نازل شود که هنوز در اندیشه مقاومت در برابر حقایق و رویدادهای علمی و خلاصه قبول نکردن جهانی اند که با جهان اعتقادی آن ها فاصله دارد. نام این بلای آسمانی اینترنت ماهواره ایست که فیلتر کردن آن ممکن نیست. این اینترنت بزودی نازل می شود. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

درایران، شورای کنترل و فیلترینگ از هم آکنون در تلاش یافتن راه حلی برای صدور مجوز برای استفاده از اینترنت ماهواره ایست و از حالا بدنبال مصوبه ای برای جلوگیری از اخبار غیر مجاز است. و این یعنی نوعی بگیر و ببند، مانند دوران شاه که اگر کسی فلان کتاب را درخانه اش داشت و یا خوانده بود مجرم بود و باید دستگیر می شد. آیا این تدبیر عملی است؟ آن هم در شرایطی که به گفته وزیر ارتباطات در محروم ترین استان ایران، یعنی سیستان و بلوچستان 1200 روستا به اینترنت وصل شده اند. آقایان از حالا کاسه چه کنیم بدست گرفته اند زیرا با راه افتادن اینترنت ماهواره ای دکان شبکه ملی اطلاعات تخته می شود.

سرانجام، علیرغم هزینه ای که به کشور و مردم تحمیل خواهند کرد، چاره ای نخواهند داشت جز کنار آمدن و قبول کردن جهان نوین و همآهنگ شدن با این جهان و نه پافشاری و توجیه ماندن در 1400 پیش. کنترل جهان نوین ممکن نیست، اما همآهنگی خود با این جهان امکان پذیر است به آن شرط که هزینه اجتماعی غلاف کردن شمشیر"سانسور" را قبول کنند، به حق مردم برای دانستن احترام بگذارند، سیستم بشدت عقب مانده و شعاری و آلوده به دروغ تبلیغاتی خود را تغییر بدهند و... که دراینصورت آب از آسیاب بسیاری از رسانه های خارج از کشور که مرتب از دست آنها می نالند خواهد افتاد. 

دیگر نیاز نیست خانواده کارکنان فلان تلویزیون فارسی  زبان را درایران تحت فشار بگذارند تا از این طریق فلان مجری تلویزیونی را زیر فشار بگذارند. این سیستم دیگر جواب نمیدهد. تجربه کوتاه آزادی نسبی مطبوعات در سالهای اول ریاست جمهوری محمد خاتمی درسی بود که آقایان نخواستند آن را یاد بگیرند. تمام مطبوعات خارج از کشور در آن دوران از رونق افتادند، زیرا روزنامه های داخل کشور منبع خبری مردم داخل و خارج از کشور شده بودند.


۱۳۹۹ بهمن ۲۸, سه‌شنبه

شورای زینتی مصالحه/ یخن گیری حاجی قهار ومصطفی مستور

 نگاره اندازی مجیب الرحمان رحیمی از بهر رسیدن به هیچ


ناتو چرا درنجات گمرک هرات کمک نکرد؟

حال عموم مردم افغانستان می پرسند که قوت های خارجی درین جا چی می کنند؟!

شبکه آریانیوز در گزارشی اعلام کرد: " اگر کمک سازمان آتش‌نشانی استان خراسان رضوی ایران نبود، معلوم نبود آتش‌نشانان هراتی چگونه می توانستند این حجم از شعله های کنترل نشدنی را مهار کنند و این در حالی بود که نیروهای پیمان ناتو به درخواست‌های مکرر دولت افغانستان برای فرستادن هلیکوپتر آب‌پاش پاسخی نداده بودند."

آریانا نیوز گفت: "کمک ایران هم در مهار آتش‌سوزی و هم در فراهم کردن مکانی امن برای کامیون هایی که بدنبال مکانی امن برای فرار از آتش‌بودند و نمی‌توانستند به سوی هرات حرکت کنند، حیاتی و نجات بخش تاجران بود."

آریانا نیوز اضافه کرد: آنچه مهم است، شتافتن سریع ایرانی‌ها برای کمک و امتناع نیروهای خارجی از فرستادن هلیکوپتر آتش‌نشانی به محل حادثه است. این که دلیل امتناع نیروهای ناتو چه بوده، هنوز روشن نیست. اما یک موضوع به خوبی در این حادثه روشن شد. این که همسایه‌ها در روزهای خوب و بد کنار هم قرار دارند، در حالی که بیگانگان در روز بد به درد کسی نمی‌خورند.

محمد پشیمان است/ داستانی از فاطمیون

 دانیال دایان؛ شهروندخبرنگار

شبی که جنگ بود، از بچه‌های ما ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر کشته و زخمی می‌شدند؛ اما از نیروهای سوریه ۵ نفر کشته می‌شدند. حکومت‌های ایران و سوریه از ما در جنگ سوریه سوءاستفاده کردند.


به زودی خواهید خواند


«اتاق 117- هوتل کابل/ 1979»

انتشارات شاهمامه/ مارچ 2021

دکترسیاهسنگ


نیویورک تایمز: طالبان به شهرها نزدیک شده اند

 نیویورک تایمز نوشته است درحالی که ادارۀ بایدن بین ماندن و ترک افغانستان دردو راهۀ تصمیم گیری قرار دارد، نیروهای طالبان خود را درحواشی شهرهای کلیدی و پرنفوس نظیر کندز، بغلان و قندهار نزدیک تر کرده اند. اگرخروج نیروهای امریکایی به تأخیر بیافتد، گروه طالبان توافق خود با امریکا را باطل کرده و یورش های خویش علیه سربازان خارجی از سر خواهند گرفت. 

اندرو واتکینز ، تحلیلگرارشد مسایل افغانستان دربروکسل می گوید:  تهدید نظامی طالبان در ولایت استراتژیک قندهار ، تلاش حکومت باید برای از بین بردن خطرات درموردخروج نیروها را دشوارتر می کند. 

به نظراو، هرگاه کندهار درسرخط خبرهای داغ قرار داشته باشد، خروج نیروها از نظر سیاسی نا ممکن خواهد بود. 

واتكینز می گوید: طالبان بر این باورند كه اعمال این فشار و حمله برقندهار و مراکز شهرها، امریکا را به عقب نشینی وادارخواهد کرد؛ اما این منطق ممکن است پی آمد های معکوس داشته باشد. 

خبرنگارنیویورک تایمز می نویسد که طالبان درمناطقی را که تازه درقندهار درکنترول آورده اند، کارگیری تلفن های هوشمند را شکسته و موسیقی را ممنوع و مقررات منع رفت و آمد را وضع کرده اند. آن ها بین خانه های مردم تونل های ارتباطی زیرزمینی حفر کرده و از اتاق های خالی به عنوان سنگر استفاده می کنند. نیروهای مقاومت از «شمشتو» سازی کابل جلوگیری کرده اند

گزارش های رو نشده مشعر اند که  نیروهای ضد طالبان درحکومت، پارلمان، امنیت ملی و پلیس، عامل اصلی جلوگیری از انتقال «کمپ شمشتو» از پشاور به کابل بوده اند. اردوگاه شمشتو درپشاور جایگاه اصلی افراد وابسته به حکمتیاراست. سیاسیون مقاومت از آزادی محبوسین حزب اسلامی تحت نام طالبان جلوگیری نموده اند.

روی اصلی سخنان اخیر حکمتیار، سیاسیون مقاومت در داخل حکومت است و امری تصادفی نیست. تماس های مکرر گلبدین حکمتیار با گروه خاص غنی به هدف برحذر داشتن افراد شورای نظار از کارشکنی دربرابر قدرت گیری حزب اسلامی، نتیجه نداد. نماینده گان ضد طالبان همچنین به غنی مشورت داده بودند که حضور پررنگ گروه حکمتیار درترکیب هیأت مصالحه با طالبان، وزنه و لنگۀ طالبان و پاکستان سنگین تر خواهد شد. 

نیروهای مقاومت علیه طالبان بعد ازین نیز با کارگیری از تمامی ابزار و شیوه ها، اجازه نخواهند داد که حکمتیار از انزوای درون شهری حکمتیار بیرون شود.

لالی حمیدزی:

توسط دوستم برنده می شویم باز خودش را درکثافت دانی می اندازیم.

روایت واقعی از شنیده های مستقیم من :‌

محمدعثمان نجیب

کاندید شدن مارشال دوستم در جای‌گاه معاونیت اول غنی به هر عنوانی که بود شایسته نه بود.

پسر کاکای من در رأس گروهی از بارکزایی ها دعوت شده بود تا با کاروان انتخاباتی غنی بپیوندند.

این جا به دلیل حفظ سلامت شان نامی از آنان نه می برم، بار ها برای من روایت کردند،دهر زمانی در منزل لالی می رفتیم، انتقاد ها متوجه تیم غنی می شد که چرا با دوستم یک جا شده؟ و‌ دلیل همه‌ی آنان هم بحث تباری بود.

آقای لالی حمیدزی به قول و ادب خودش مارشال دوستم را «... اسپ سواری برای عبور از آب دانسته و‌ حتا بدتر از این هم یادش می کرد و در ختم می گفت کت دوستم انتخاباته برنده می شیم باز خودشه ده‌ کثافت دانی می پرتیم و انتقام دشت لیلی را می‌گیریم، شما تشویش نه کنین...»،‌ این موارد را لالی حمیدزی همیشه به پشتو می‌ گفته، روایت پسر کاکایم هم برای من با برگردان دری بود چنانی که خواندید.

دلیل عدم ادامه‌ی همکاری با تیم غنی را از ایشان پرسیدم،‌چون آدمی با کله‌یی هستند، جواب منطقی داده و‌ گفتند: ( ...‌عجب آدمی هستی بچی کاکا و‌ختی که پلان دارن کت غلط ده ... دوستم بزنن و سر رأی امو کامیابام میشن... ما ره خو به پف می پرانن...).

لالی راست گفته بود، همه‌گی‌ دیدیم که با دوستم چی شد،‌ وقتی تصاویر لالی حمیدزی را نزدیک‌تر از لباس مارشال دوستم می‌ دیدم، سخنان پسر کاکایم را به یاد می آوردم، مگر سیاسیون ما چی وقت هوشیار می شوند؟


عامل اصلی تدارک ترور فخری زاده از ایران گریخته

اظهارات تازه وزیر اطلاعات  ایران

تایید گزارش اولیه به وسیله علی جوانمردی

 وزیر اطلاعات که به دنبال مصاحبه با سیمای ایران و فاش کردن دست داشتن نیروهای مسلح (سپاه و بخش نظامی – اتمی آن) در ترور فخری زاده طراح و فرمانده سمت گیری فعالیت نظامی- اتمی جمهوری اسلامی زیر فشار قرار گرفته، روز گذشته مدعی شد:

"عامل اصلی تدارک ترور شهید فخری‌زاده که از کارکنان اخراجی نیروهای مسلح بود، قبل از عملیات از کشور خارج شده و تحت تعقیب است."

او به این ترتیب به کمک سپاه و اطلاعات سپاه آمد که همگان منتظر بودند هویت و جایگاه و مسئولیت عوامل نفوذی داخل محرمانه ترین بخش فعالیت های اتمی ایران اعلام کند. وزیر اطلاعات قطعا در هم آهنگی با بیت رهبری مدعی شد که "عامل" (درحالی که صحبت از شبکه است!) اصلی تدارک ترور از کشور خارج شده است. یعنی حالا حالا ها بدو تا بهش برسی! البته تنها یک روز پس از مصاحبه وزیر اطلاعات یک روزنامه مهم و حکومتی اسرائیل اعلام کرد که همکاران ایرانی سازمان جاسوسی اسرائیل پس از آن ترور پیچیده همگی از ایران خارج شده اند.

۱۳۹۹ بهمن ۲۷, دوشنبه

تولید قریب الوقوع ابرسرباز

ابرقدرت ها برای آفریدن هیولا های جنگی، خلقت طبیعی انسان را دستکاری می کنند.

 ولادمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در سال ۲۰۱۷ هشدار داد که بشریت شاید به زودی چیزی خلق کند که "از بمب اتم نیز بدتر است".

او گفت "تصور این که بشریت انسانی با خصوصیات مشخص خلق کند کار سختی نیست. این بحث دیگر نظری نیست و می‌تواند عملی شود. این انسان می‌تواند یک ریاضی‌دان نابغه باشد، یک نوازنده درخشان یا حتی یک سرباز، شخصی که می‌تواند بدون ترس، همدردی، پشیمانی و درد بجنگد."

جان رتکلیف، اداره‌کننده سابق اطلاعات ملی ایالات متحده، سال گذشته از این هم جلوتر رفت و اتهام مشخصی به چین وارد کرد.

او در روزنامه وال استریت ژورنال نوشت "چین آزمایش‌هایی روز اعضای ارتش آزادی‌بخش خلق انجام داده است تا بلکه بتواند سربازانی با توانایی‌های بیولوژیکی بیشتر تولید کند. قدرت‌طلبی پکن حد و مرز اخلاقی سرش نمی‌شود."

چین گفت که این مقاله "مجموعه‌ای از دروغ‌ها" است.

قبل از آن، باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در سال ۲۰۱۴ هنگامی که داشت طرحی جدید را معرفی می‌کرد به خبرنگاران گفت: "خیلی خلاصه بگویم که می‌خواهم اعلام کنم داریم مرد آهنین می‌سازیم."

حاضران در جلسه خندیدند، اما او شوخی نمی‌کرد: ارتش آمریکا از چند وقت پیش از آن کار روی این پروژه را آغاز کرده بود - لباس محافظی که به لباس تهاجمی تاکتیکی کاربر سبک (تالوس) معروف است. یک ویدیوی تبلیغاتی هم پخش شد که شبیه بازی‌های رایانه‌ای بود و شخصی را نشان می‌داد که در حالی که این لباس را پوشیده بود به نیروهای دشمن حمله می‌کرد و گلوله‌ها با برخورد به زره کمانه می‌کردند.

تاملی بر گفته‌های حکمتیار


کسی از آمر صاحب می پرسد: گفته میشود حکمتیار در حال پیوستن با طالبان است، در این مورد چه نظر دارید؟ آمر صاحب پاسخ میدهد که: در این مورد نظری ندارم؛ چه از حکمتیار هر انتظاری را میتوان داشت؛ اما گفتنی ام همین قدر است که هرگاه طالبان در یکسال میرسد شکست خوردنی باشند، با پیوستن حکمتیار، در شش‌ماه شکست خواهند خورد!بند شاه توت در مقر حکمتیار!


بخشی

چند روزی از امضای تعهدنامه ساختن بند شاه توت در چهارآسیاب نمیگذرد که آقای حکمتیار اعلام موقف بر ضد حکومت کرد۰ بند شاه توت آب دریایی را که در نهایت به دریای سند میریزد حدود ۲۰ فیصد کم میکند، همانطوریکه خدمات مرحوم ناکامورا آب دریای کنر را که به دریای سند میریخت کم کرده است و همانطوریکه بند «شاه و عروس» چنین میکند۰ 

دریای سند که شاهرَگِ اقتصاد پاکستان است وابسته به آب از دریاهای است که سرچشمه ها و یا گذرگاه های آنها یا در کشمیر هندوستان و یا در افغانستان اند۰ کم شدن آب به این دریا بخصوص در منطقه ای که سابق مقر «صدارت عظمی» جناب حکمتیار بود خیلی درد آور است۰ 

آقای حکمتیار که در تخریب و فروش تأسیسات بند های سروبی و نغلو در بازار های «کباړ فروشی» پشاور مهارت خاص دارد، اما اگر واقعاً دنبال آزادی «۳۰۰۰ زندانیانیان حزب اسلامی» است، بهتر است نام هایشان را نشر کند تا مردم ببینند که متهم به چی کار های شده اند۰

مسعود، زنده گی حکمتیار را نجات داد

استاد عبدالحی خراسانی دپلومات پیشین درایران

 جناب حکمتیار!

یک

نمک را خوردن و نمکدان را شکستن، از اخلاق و سنت های محبوب پشتونوالی فرسخ ها به دورست، اگر توجه و دستور آمرصاحب نبود و اگر دکتر عبدالله شخصاً از تاجیکستان نمی خواست، عزیمت جنابعالی به تهران و فرار از دست طالبان ممکن و میسر نبود.

حتی استقبال حضرتعالی در تهران هم بنا به هدایت مسعود بود و نگارنده هم که در فرودگاه از طریق VIP شما را تا مهمانسرای نیاوران وزارت امور خارجه بدرقه کردم، باز هم بنا به هدایت امرصاحب بود.

دو

سرزمین فرارودان وکولاب امتداد عمق جغرافیای راهبردی و ژئواستراتیژیک ماست، لهذا رفتن به خجند و فرارودان برای ما، رفتن به سرزمین های تمدنی و خراسان بزرگ است، که جبر روزگار تقسیم کرده است

سه 

کی است که نداند، بنا به قول دکتر شایق عزیز: نعره ها و خشم امروزی تان از اثر درد « بند شاتوت» است که برای پاکستان اهمیت استراتیژیک و حیاتی دارد.

امروز در نقش کاسه ای داغ تر از آش طالبان و در حد سخنگوی سازمان امنیت ملی پاکستان ظاهر شدید، نقش برجسته‌ی ستون پنجم دشمن در داخل کشور مبارکتان باد.

‎نقش سیاسی پف در افغانستان

 ‎موسی ظفر 

پوف شمالی، پوف جنوبی، پوف مشرقی، پوف غربی 


خواستگاری دختر دکترعبدالله به نواسه ببرک کارمل فسخ شد

خبر می رسد که مراسم خواستگاری از دختر دکترعبدالله براثر مخالفت خود عبدالله لغو شده است. 

شبکه اطلاعاتی مقاومت به گزارشنامه افغانستان خبر داد که قرار بود دخترعبدالله را برای یکی ازفرزندان یا یکی از نواسه های ببرک کارمل خواستگاری کنند که از سوی فامیل عبدالله هم پذیرفته شده بود؛ ولی خود عبدالله بنا به ملاحظات سیاسی و این که آبرویش نزد مردم صدمه خواهد دید؛ از پذیرش خواستگاران پرهیز کرده است. 

خانواده دکترعبدالله که طی قریب به دو دهه درحفاظت دولت هند در دهلی بود، به فرانسه منتقل شده است. بعد از انتخابات اخیر، رابطه حسنه بین عبدالله و حکومت مودی به سردی و انقطاع رفت و هند، امرالله صالح را جایگزین عبدالله کرد. 


وقتی انسانی به نام شوهر وحشی می شود

 عامل اصلی سرقت پشتون مارکیت همکار ما بود.

            نوشته ی محمد عثمان نجیب

                     روایات زنده گی من

                  بخش های ۵۴ و ۵۵

امریکا درکابل دولت ائتلافی تشکیل می دهد

نویسنده: عبدالعزیر انصاری، کارشناس امور منطقه شرق آسیا- دپلوماسی ایرانی


۱۳۹۹ بهمن ۲۶, یکشنبه