-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲, شنبه

برسر زراد خانه های پنجشیر چه آمد؟

 گزارش اپراتیفی از شبکه اطلاعاتی مقاومت

قهرمانان ماجرا، بسم الله محمدی، یونس قانونی، قسیم فهیم، امرالله صالح و دیگران....

مردمی که خود را داوطلبانه خلع سلاح کند، چه آینده ای خواهند داشت؟  از دورۀ انوشه یاد احمد شاه مسعود، در پنجشیر علاوه برصد ها هزار لیترسوخت، بیش از  ۳۵ زراد خانۀ اسلحه و مهمات موجود بود و دو مرکز  بزرگ  در عنابه و پاراخ موقعیت داشت. دردو انبارمتذکره  ۱۹ فیر استنگر ، ۲۹ فیر  بلوفایف یا راکت زمین به هوا،  شش هزار میل ام ۱۶ با انبارهایی از مهمات آن که فعلا  اردوی  ملی از این سلاح دردسترس دارد. 

دستگاه اوراگان دو دستگاه، ایستکارت یک دستگاه،  یک دستگاه، راکت لونا،  ۳۰ میلیون گلولۀ کلاشینکوف و بیش از صد  کانتینر  پرزه جات جنگ ابزارها و وسایط زرهی و موتر و همچنان  ۶۰۰  قبضه تفنگچه میکاروف با مهمات  اش برای بقای نظام و حفاظت از افغانستان درآن جا باقی بود.

 وقتی عبدالله به هدایت خلیلزاد در تیم خود شان کمر لابی گری برای حامد کرزی را بسته بود، طبق برنامه وقتی به کابل رسیدند، دیگرخبری از تصفیۀ طالبان درکار نبود و به جای آن پروتوکول فهیم، قانونی و عبدالله با جناح امریکایی ها امضا شد که درآن، گروه سه نفره تعهد دادند که ما دژ تسخیر نا پذیر ( پنجشیر) را  بدون گرفتن تعهدات به نیروهای خارجی تسلیم می کنیم.

آنگاه نوبت به چور حشری زراد خانه های پنجشیر به وسیلۀ فهیم خان، بسم الله محمدی، قانونی و دیگران رسید. غارتی مهارگسیخته که داروندارانبارها به سرعت تخلیه شد و پول آن از امریکایی ها به حساب وزن آهن آلات اخذ گردید. بسم الله محمدی درشهرنو، برای سه کمپنی جعلی به نام واردات اسلحه به اردوی نوتأسیس پسا طالبان از کشورهای اکرائین، چک ومصر، تأسیس کرده بود که پول از امریکایی ها می گرفت و از ذخایرپنجشیر پیوسته انتقالات می کرد.

این گروه، پیش چشم تاریخ و مردم، با سرعتی باورنکردنی دست مردم خویش را خالی کردند که از صحنه فروش و عرضۀ سلاح آمریکایی ها و انگلیس را  کلک به دندان گرفتند.

 وقتی امرالله صالح که تازه به منصب ریاست امنیت کابل رسیده بود، دید که بازار فروش سلاح  دارد تمام میشود و چیزی نصیب اش نمیشود در امنیت هم است یک کانال با سیا به هدف فروش سلاح کرد. 

  فهیم، عارف سروی و آمر پنجشیر سارنوال محمود  همه در فروش زراد خانه های مقاومت سهم گرفتند و دار و ندار استراتیژیک مسعود را نابود کردند.  آمریکایی ها دستگاه های مهم دفاع هوایی را برای خود شان انتقال دادند. 

هر استنگر  به بهای ۱۵۰ هزار دالر  فروخته شد و سلاح  های کوچک و دستی را در دیپو ها ذخیره نمودند.

زمانی که صالح به ریاست عمومی امنیت ملی بالا کشیده شد، به نوبۀ خود تصفیه را درارگان امنیت شروع کرد و کارکنان تا درجه بریدمن را به خط اول جنگ اعزام داشت. اگرافسری استدلال می کرد که درخانه اش سرپرستی ندارد، بی درنگ منفک یا زندانی می شد. 

وظیفه عبدالله راه اندازی دیپلماسی نرم به منظور آرام نگهداشتن مردم زیر  یوغ  ارگ بود. نامزدی های وی به ریاست جمهوری، همه ساخته گی و هدفش تحمیق لشکرهای «مجاهدین» بود تا به پروگرام کشورهای رقیب امریکا و ناتو جذب نشوند. البته وی درین حرکت خود استادانه پیش رفته است.

 فهیم خان در پارت بازی، حمایت از برادرش و  گاهی زور گویی در مقابل گماشته گان آمریکا برجسته گی از خود نشان داد که بالاخره بنا به گزارش شبکه اطلاعاتی مقاومت، توسط خانوادۀ خودش از زنده گی ساقط شد. این داستان هنوز هرگز گفته نشده است.