-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۹, چهارشنبه

جاسازی طالبان درشمال، کار مشترک کرزی و فهیم بود

 وقتی مارشال فهیم پنج سال خانه نشین شده بود، درمرحله بعدی با کرزی به توافق های عجیبی رسیده بود که دو باره باعث یک جایی شان گردید. یکی از توافق ها، بسترسازی و کشت دانه های تروریزم طالبانی درشمال؛ با این محاسبه که برای امریکا دو جبهه جنگ سازماندهی شود. این توافق یک پروتوکول الحاقی داشت: ترور فرماندهان احمد شاه مسعود که می توانستند هسته های نو تشکیل طالبان در کندز وبغلان را در نخستین هسته گذاری های شان نابود کنند. اما سود چنین کاری به پاکستان و امریکا رسید. فایده ای این پروگرام به کرزی و فهیم، حکمروایی مشترک چهارساله بود.

انتصاب ضیاء مسعود به معاونیت اول، فرمایش امریکا و یوناما بود که برنامه انتقال طالبان به شمال را پوشش اغفال کننده می داد. انداختن تقصیر این پروگرام تنها به گردن کرزی، غلط است و ریشه درنا خبری از قضایا دارد.