-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۶, یکشنبه

انتقال شیرزنجیردار از مس عینک به ارگ کابل

اشرف غنی سوار برچرخبال، شخصاً شبانگاه به لوگر رفت و شیر را انتقال داد.بر بنیاد خبرواصله به گزارشنامه افغانستان، دو هفته پیش، یک پیکرۀ باستانی شیر زنجیردار از ارگ کابل به خارج برده شده است. 

ماجرا از آن جا آغاز شد که درساحۀ باستانی مس عینک لوگر، یک شبکه مافیایی وزارت معادن تحت مدیریت هارون چخانسوری حفاری های سری ادامه داشت که ناگهان بدنۀ یک شیرپیچیده در زنجیر از دل خاک نموار شد. هنوز روشن نیست که پیکرۀ شیر ساخته شده از فلز یا احجار پربها بود یا از سنگ تراشیده شده بود.

خبرمی گوید که هارون چخانسوری فوری خبر کشف آن اثرباستانی را به اشرف غنی می رساند. اشرف غنی شب هنگام به سواری چرخبال به مس عینک رفته و اثر کشف را ملاحظه و به افراد پی پی اس دستور می دهد که آن را با احتیاط به داخل هلیکوپتر جا به سازند.

شیر زنجیردار به ارگ کابل انتقال داده می شود؛ بی آن که هیچ خبری از رسانه ها یا از دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری درین باره انتشار یابد تا مردم بدانند چه اتفاقی افتاده است. با آن هم خبر این واقعه به شکل اشتباه آمیز در رسانه ها راه یافت و حتی میررحمان رحمانی اظهارداشت که احتمال دارد ارگ گنجینه طلایی باختر را به خارج انتقال داده باشد.

اما یک مؤثق درقطعه پی پی اس که خود در انتقال شیرکشف شده به داخل چرخبال سهم داشت، به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که شیربزرگ زنجیری با حضور شخص غنی به ارگ برده شد و درزخبر انتقال گنجینه از ارگ به خارج، مربوط انتقال همین شیر به خارج بوده است.