-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۵, شنبه

سفارت امریکا؛ هرسه ماه یک میلیون دالر به دکترعبدالله

در بدل کنترول شورای مجاهدین پنجشیر و شورای علماء

منبع این گزارش محفوظ است. 

گزارش امنیتی از کانال اطلاعاتی جبهه مقاومت ملی مشعر است که دکترعبدالله در طی حدود ده سال اخیر، هر سه ماه، یک میلیون دالر از سفارت امریکا دریافت می دارد. 

هدف از پرداخت مستمری سه ماهه، «مدیریت و کنترول» دو شورای مجاهدین درپنجشیر و شورای علماء افغانستان عنوان شده است. اما گزارش ثقه دردسترس است که برای هیچ یک از اعضای شورای مجاهدین پنجشیر و شورای علماء دینی به رهبری مولانا حسام الدین حسام، هیچ پولی پرداخته نشده است.

خبرمشعر است که متولیان دو شورای متذکره به ویژه مولانا حسام که خود اهل پنجشیر است خبر ندارد که عبدالله به نام آن ها از سفارت امریکا حق گیری می کند.

اما مرحوم فرمانده گدا محمد خالد از عبدالله یک مقدار پول مبلغی معادل پنجاه هزار افغانستان، گاه و بیگاه دریافت کرده بود. درخبر آمده است که پول مستمری به وسیلۀ مصطفی مستور به یکی از بانک ها درلندن انتقال می یابد.