-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

شراکت عزیزی بانک و شبکه حقانی

  امریکایی ها چرا خاموشی گزیده و جلو گردش سیاه بانکی را سد نمی شوند؟

به حواله راپور یکی ازکانال های ریاست امنیت ملی، عزیزی بانک درافغانستان از سال ها به این سو، حدود چهل درصد پول های سیاه شبکه دهشت افگن حقانی را درچرخه اقتصادی بانکی خویش به کار انداخته است. 

درگزارش آمده است که این اقدام غیرقانونی بنا به مشورۀ حلقات ارشد درحکومت کرزی صورت گرفته بود که تا کنون بی سکته گی به روال عادی خود ادامه می دهد. اما سوال اساسی این است که امریکایی ها که تعاملات بانکی را رصد و مدیریت می کنند، روی چه دلایلی تا کنون نسبت به این مساله خاموشی اختیار کرده اند؟

اکنون شعبه «اسلامی» نیز درچهارچوب عزیزی بانک فعال شده است که سرمایه های اپراتیفی امارات عرب، عربستان، قطر و دیگر کشورهای ضد افغانستان واریز می شوند تا شبکه های تروریستی درافغانستان از آن تغذیه کنند. درگزارش امنیت ملی آمده است که همین اکنون ازهمین بانک، بدون بازپرس، با دادن نمبر حواله برای والی های طالبان، مدارس راجستر نشده و پنهان درسراسر افغانستان، مفرزه های زیرزمینی وعملیاتی و حلقات دیگرطالبان، میلیون ها دالر پول توزیع می شود.

حتی به اجنت های «افغانی» شبکه جاسوسی عربستان ازطریق شماره حواله از همین بانک حقوق ماهوار پرداخته می شود. عزیزی بانک رابطۀ نزدیک با شورای امنیت ملی و ارگ نشینان دارد.