-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۸, سه‌شنبه

شورای زینتی مصالحه/ یخن گیری حاجی قهار ومصطفی مستور

 نگاره اندازی مجیب الرحمان رحیمی از بهر رسیدن به هیچشورای مصالحه، همانند ریاست اجراییۀ منسوخ،  یک ادارۀ کوچک از بهر شناوری یومیه بر ردوبار هیچ است. اما مجیب الرحمان رحیمی برای آن که عریضه خالی نماند، روز سه شنبه یک نگارۀ کورسی کارکنان شورای مصالحه را درفیس بوک انداخت تا درین فضای آغشته به سوگ وتباهی، بیکاری وپریشانی مردم، فیگور برود. شاملان عکس، جوان های سخت کوش، فرزانه و فهیم اند؛ اما عبدالله و شورای مصالحه، آئینۀ شخصیت برازندۀ آنان نیست؛ آنان سزاوارمردی قامت افراز همانند مسعود اند؛ اما افسوس از بدِ حوادث.

تردیدی ندارم این جماعت پوره می داند که دکترعبدالله عملاْ از صحنه سیاسی حذف شده است؛ این را می دانند که چرا هنوزظاهراً درصحنه حفظ می شود. جواب نزد خودشان و افکارعمومی وجود دارد.

رابطۀ عقیم و صرفاً فرمانبرانه از امریکا، دلیل ماندن عبدالله در معاملات است که از نظربازدهی، برمی گردد به حوزۀ شخصی، که ربطی به منافع مردم ما ندارد. عبدالله به اتفاق فهیم و قانونی، چهارچوب های مقاومت پسا مسعود را با سلاح انفعال و موقف مردابی متلاشی کرد. اما به خانواده و بسته گان پدری اش خوب رسیده گی کرده است. گزارش اطلاعاتی مشعر است که در مانوری خیلی آرام و  سنجیده شده  ۳۵ تن از اعضای خانواده خویش به شمول همه خواهر زاده های اقوام پدری و خویشاوند خانم اول اش را در سفارت خانه های کانادا، امریکا و اروپا فرستاده و تا  حالا همچنان در سفارت خانه ها حضور دارند.

سوال این جاست که چرا حتی بین خواهر زاده های عبدالله با عبدالله، دیریست دیوار تمایزی قد افراخته است. از زمانی که مسعود از صحنه برداشته شده هیچ رابطه یی بین خواهر زاده های پنجشیری مثل  فهیم دشتی و شعیب و خانواده شان ارتباطی وجود ندارد؛ ولی برعکس مصطفی مستور که از پدر بلوچ است  تمام دار و ندار عبدالله را همانند دورۀ ریاست اجرائیه دراختیارخود دارد.

دیگر خواهر زاده هایش مسیح و دیگران در مقامات وزارت خانه ها و سفارت خانه خوب زندگی دارند . 

عبدالله، مصطفی مستور را برای گذراندن یک بورسیه تحصیلی به پاکستان اعزام کرد و تا مقطع ماستری در پاکستان درس خواند و بعدن همراه با خانواده اش عازم لندن گردید. شبکه اطلاعاتی مقاومت راپور داده است که وی توسط سرویس ام ای ۶  استخدام و دوباره به کابل فرستاده شده و فوری درمقام معاونت یک وزارت بالا کشیده شد. چون بلوچ است و از طرف سرویس لندن نیز معرفی شده بود، ارگ کاری به کار او نداشت؛ ولی یک باره صلاحیت عام و تام ریاست اجرائیه را دردست خود گرفت.

 تعیینات اعضای  بورد مشورتی همه زیر نظر مصطفی صورت می گرفت. درریاست اجرائیه، تنها کسی که درنقطه مقابل وی موضع گرفت، حاجی قهار رئیس دفتر دکترعبدالله بود  که از ۳۰ سال به این سو با عبدالله یکجا کار می کند. در ریاست اجرائیه سه دسته یا تیم بود که عبدالله را به دور خویش می چرخاندند:

 مصطفی مستور که حرف آخر را میزد. اگر نقش  حاجی قهار رئیس دفتر در طرحی به چشم می خورد، ردش می کرد. هرگاه طرحی از سوی مصطفی مستور ارائه می شد، از سوی حاجی قهار ضربه می خورد. 

 و یک نفر دیگر تلفن چی عبدالله به اسم  احمد ظاهرانوری توسط مستور استخدام شده بود تا حاجی قهار را درمغز عبدالله ضربه بزند. ریاست اجرائیه میدان تیم بازی سه تن شده بود و عبدالله اتوریته لازم نداشت تا همین سه نفر را کنترل کند؛ چه رسد به کل افغانستان.  

مستور در تمام برنامه های عبدالله نه تنها نقش داشت/ دارد که عملا عبدالله را در ریاست اجرائیه هدایت و مدیریت می کرد.  مستور در اواخر زنده گی ریاست اجرائیه از طریق لندن با مقامات پاکستان نیز رابطه تامین کرد. خسربره یا خواهر زنش به نام فقیر میوند درعین حالی که دارندۀ تابعیت انگلیس است، رابطه اش با سفارت روسیه درکابل نیز برقراراست. موصوف از بسته گان حزب دموکراتیک خلق می باشد. امنیت ملی یکی دو بار او را استجواب کرد؛ اما به اثر مداخله مصطفی مستور از طریق دکترعبدالله بعد از چند ساعت رها شد. 

عبدالله از طریق فقیرمیوند تماس هایش را با روسیه نیز قایم نموده بود.  این رابطه گیری با مرجعی به غیر از امریکا نگهداشت تماس برای بقای سیاسی در صورت بروز تغییرات بعدی است.  از جمع پنجشیری ها کسی که به نام و نان رسید، کاکا جان محمد است که فقط عامل تفریح و مزاح بازی درساعات فراغت عبدالله است. مولانا فرید که دردربار عبدالله موقعیتی لرزان و مشابه به جان محمد داشت که بعداً قضیه را درک کرد و علیه عبدالله رسم ایستاده گی بنا کرد.

داستان ادامه دارد. رسم گردون نمودارهای رنگ به رنگی خواهد داشت که خواهیم نوشت.