-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۰, یکشنبه

ورود مارشال دوستم به کابل تبعات کلان دارد

 نکتۀ اول این است که چرا مارشال دوستم پیش از آمدن به کابل، از نظام فدرالی یاد کرد؟

مسأله بعدی، تشکیل شورای عالی دولت است که بربرکناری اشرف غنی و برگزاری انتخابات زودهنگام فیصله خواهد کرد.

ورود مارشال دوستم به کابل امری عادی نیست. غنی که تا دیروز، خدا را در آسمان و رسولش را درزمین قبول نداشت؛ اکنون به برکناری «مشروط» که به زودی غیرمشروط خواهد شد؛ آماده ساخته می شود. درصورت انکشاف مساله، به حرکت درآوردن ارابۀ نظام فدرالی امری اجتناب ناپذیر است. در احتمال دیگر، جنگ شدت می گیرد؛ طالب شکست می خورد؛ بحث نظام مؤقت یا نوع دیگری بالا می گیرد؛ کشورها با هم به مشوره می نشینند؛ یک فیصله جدید یا وضعیت غیرقابل بازگشت پدید می آید. 

مگر همین جوبایدن نگفته بود که معضل افغانستان به این شکل موجود غیرقابل است و باید ادارۀ فدرال متشکل از سه ایالات بزرگ تشکیل شود تا مدیریت کامل برای کنترول کشور پا بگیرد. جنگ امریکا به غیراز مخارج، کدام سودی برای آن کشور ندارد. تسلط و مالکیت بر معادن بزرگ و تولید مواد مخدر و انتقال به مارکیت های دنیا، درهرحالتش زیرنظر امریکا باقی می ماند.

مدیریت آب و مارکیتنگ آن درمفاهمه با امریکا قبلاً به هند تعلق گرفته است. امتیاز راهبردی برای هرکشور شامل درمنازعه درنظرگرفته شده است. خلاصه، آمدن مارشال یک خبراختناق آور برای اشرف غنی است.