-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۳۰, پنجشنبه

عبدالرحمان: ده هزارنفر را تنها دربدخشان کشتم!

 امیر عبدالرحمن در زندگی نامه اش چنین می گوید: "اسیرای تاجیک و اوزبک را به تیر بستم. تمام آنهایی که در طول سه سال شورش به این شکل مجازات شدند، بیش از ۵۰۰۰ نفر بودند. افرادی که توسط لشکریانم کشته شدند، به قریب ۱۲۰۰۰ نفر می رسید." این امیر راجع به دیگر جنگها علیه اوزبک ها چنین ادعا میکند: "دشمنان در میدان جنگ ۳۰۰۰ کشته دادند...۶۰۰ نفر را اسیر کردیم. من دستور دادم که از سرهای مخالفان منارهایی برپا گردد تا در دلهای کسانی که زنده مانده اند، وحشت بیفگند."

امیر عبدالرحمن خان و  مردم بدخشان: "کسانی را که اسیر می شدند، من به دهن توپ می گذاشتم. در مدت سه سال اغتشاش (در بدخشان) تعداد کسانی که به این قسم من کشته ام، تقریبا پنج هزار نفر می شد و تعداد کسانی که از دست لشکر من کشته شدند، ده هزار نفر بودند." در جنگ های قطغن "هشت نفر کاپیتان را حکم دادم به دهن توپ پراندند." "تجار بدخشانی را که ۵۰ نفر بودند ولی من حکم دادم همه آنهارا به دهن توپ گذاشتند …"

بر گرفته از کتاب "تاجیــکـــان در گــذرگــاه تــاریــخ"