-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۸, جمعه

جشنوارۀ فیلم سرباز بعد از تخریب سینما پارک

 دولت، جشنوارۀ فیلم سرباز برگزار کرده و ۵۵ فیلم ظاهراْ به نمایش آورده می شود. کسی نیست پرسان کند که پس چرا سینمای مرکزی شهر را ویران کردید؟ این اقدام تان را مردم باور کنند یا تخریب سینما پارک را؟