-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

تاکتیک امرالله صالح برضد احمد مسعود


عملیات ضربات مداوم با استفاده از افراد ماجرا جو و نیابتی، از آماج گیری سارنوال پنجشیر آغاز شده است.گزارش می رسد که امرالله صالح، بعد از آن که درایجاد مرکز منازعه و بی نظمی درپنجشیربه مقصد نرسید، اکنون طرح جدیدی را درپیش گرفته است که از حمله بر شمس الله جاوید رئیس سارنوالی پنجشیر آغاز می شود. 

شمس الله جاوید مردی صادق و با تدبیر است. در زمان فرماندهی انوشه روان – احمد شاه مسعود- معاون خالد مالی بود و معامله گران را از دیرزمانی می شناسد. زمانی که در بلخ مأموریت داشت، هنگام بررسی پرونده های مالی استاد عطا، با واکنش سختی مواجه شد و عطا نور او را ظرف 24 ساعت از بلخ بیرون کرد.

  دوسیه که شمس  نزد خویش داشت  حکایت از  دو تا سه میلیارد  دالرپول نشان میداد. حالا رئیس دادستانی پنجشیراست و رابطه اش با داکتر عبدالله خوب نیست. شمس الله و خالد مالی می دانند که عبدالله حینی که احمد شاه مسعود زنده بود، چقدر از بودجه جبهه برداشت کرده و مبالغ بزرگ تا چی سطحی از طریق استاد عطا به جیب عبدالله می رفت. 

آوانی که شمس الله دررده های حساس جبهه کارمی کرد، امرالله صالح درپشاور کورس انگلیسی می رفت. از زمانی که به معاونت اول رسیده، فشار و ضربه زنی بر شمس الله را قوت داده است. صالح می داند که شمس الله دست پاک دارد و دست آویز کسی نمی شود.

صالح بالای رئیس دادستانی پنجشیر  توطئه های خود را چاق کرده است. حالا پلان دارد با استعمال حمید خراسانی، و ایستاد کردن وی علیه شمس الله پایش را به یک معرکه گیربدهد تا از صحنه زده شود. 

قضیه طوری جور شده که ازمحکمه مرکز به سارنوالی پنجشیر دستوری دررابطه به جلب مجدد حمید خراسانی به سارنوالی صادر شده و شمس الله وظیفه دارد امریۀ مندرج درمکتوب مرکز را اجرا کند. اکنون خود به خود بین شمس الله و حمید خراسانی فضای تقابل و دشمنی ایجاد شده و حمید خراسانی همه روزه، با غیراخلاقی ترین کلام و دشنام های رکیک ناموسی، آشکارا برحیثیت شمس الله جاوید حمله ور می شود. حال آن که مکتوب جلب از مرکز به سارنوالی پنجشیر احاله شده است.

گزارش اپراتیفی از شعبات امنیت ملی مشعر است که حمیدخراسانی به وسیلۀ عزم الدین میرزایی رئیس شورای ولایتی پنجشیر دستور می گیرد که پشت سارنوال پنجشیر ( شمس الله جاوید) را رها نکند و حملات خود را برضد وی تشدید کند. خراسانی از کانال امرالله جیب خرج می گیرد و فردی کم سواد، احساساتی، فوق العاده بد زبان و سریع الحرکت است که دریک لحظه حاضر است با جان خود و چند تای دیگر بازی کند. به این ترتیب، با آن که حمید خراسانی را هیچ کسی جدی نمی گیرد؛ اما امرالله ازوی به حیث یک وسیلۀ مصرفی هر زمان و درمقابل هررقیب محلی خود در پنجشیر استفاده می کند.

اصدار مکتوب سارنوالی مرکز به جلب مجدد حمید خراسانی، کارامرالله است. ورنه، کسی که به محکمه حاضر نمی شود، مطابق حکم قانون، اول فردی را احضار می کنند که او را ضمانت کرده بود. ضامن حمید خراسانی، عزم الدین میرزایی بود که به دستور صالح، او را آزاد کرده و درمکانی انداخته است که اکنون باید وظیفه داده شده را به انجام برساند و شمشیر کین و جنجال به روی حریف محلی ( شمس الله) بچرخاند.

چرا عزم الدین را به محکمه حاضر نمی کنند؟

هدف ازین تحرکات، ایجاد بسترهای بی نظمی و تنش مسلحانه داخلی درپنجشیر است که هدف غایی اش ایجاد دیوار خار درمسیرحرکت احمد مسعود است.