-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۳, دوشنبه

غنی با همه جنگید؛ اکنون تنها ماند!

سرنوشت غنی، برای کج منش های جنون زده و منحرف سیاسی یک درس دایمی است.

غنی، بدترین نوع حکومت گری را در تاریخ افغانستان به نام خود درج کرد. با فعال مدنی، مخالف سیاسی، انتقاد گران، با هر صدای اصلاح گری... خلاصه با همه جنگید؛ به گونه یی باور نکردنی، ذخایر مالی دولت را، مدام به منظور نفاق افگنی بین اقشار و طوایف تباری به کار گرفت. حداکثر، گروهی از چاپلوسانی را در درگاه خود پرورید که هریک مبتلا به «کوری» کامل شدند و تا توانستند بر واقعیات ماحول خویش چشم بستند و دهان به روایات غلط باز کردند.

اگر «حکومت مؤقت» با ترکیبی درست و مأموریتی تعریف شده و مشخص روی بیاید، نخستین اقدامش باید بازداشت غنی و رولا، استرداد وزیران غارتگر و فراری، مجازات فاسدان افضل و خائنان شاخدار باشد. روشن نیست که آیا امریکا و اروپا اشرف غنی و گروهش را به دست دادگاه می سپارد و یا خیر؟

اگر تصمیم بریک تغییربنیادی باشد، محاکمه علنی غنی و رولا همراه با دزدان حاضر و دزدان غایب امکان پذیر است. طالبان حاضر به اجرای این برنامه خواهند بود؛ اما این که سیاسیون غیرطالب چه رفتاری را درپیش می گیرند، جای سوال است. دلیلش این است که این ها اکثراً خود مانند غنی و رولا دوسیه ها و کارنامه های کلان فساد در عقب خود دارند.