-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه

توصیۀ فیاض مهرآئین به مافیای وزارت صحت

مهرآئین صاحب، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد!

 از دو شبانه روز بدین سو شبانه دچار تب و لرزه شدم روز مشکل کم میشد و به دفتر می رفتم اما شب بسیار ناآرام بودم. ام صبح نتوانستم به نماز ایستاده شوم ناگزیر نماز بامداد را نشسته گزاردم. وقتی خواستم به دفتر بروم سرم درد داشت و می چرخید چون وعده داشتم دست به تکیه به موتر نشستم و به  دفتر مقام ولایت سمنگان رفتم یک مقدار اوراق واسناد را به شعبات مربوط راجع کردم اما احساس کردم که دقیقه به دقیقه وضعیتم بدتر می شود .از دفتر به مشکل برامدم دوست عزیزم سید رحمان رحمانی مشاور مقام ولایت فورن مرا به شفاخانهء ولایتی سمنگان رسانید دوکتوران حاذق به سروقتم رسیدند متخصص صاحب احمد شاه سامع،داکترصاحب خالد،داکتر صاحب داخله،داکترضیاوالله(پسر مامایم)،داکتر سیدکریم و دیگر همکاران شان لطف کردند فشار و شکررا معاینه کردند. گراف قلبم را گرفتند. شکرم ۲۰۶و فشارم ۱۰۶/۶۵بود دو پاکت سیروان را تجویز کردند که پس از زرق سیروم وضع من نسبتن بهتر شده است.امیدجان مدیر صاحب اجراییه ء دفترمان لطف کرد و آش مزه دار و پرهیزانه را از خانه آورد که بسیار بامزه بود خدا خیرشان بدهد رفیع جان رانندهء دفتر و همکار خوبم و قدوس جان خانه سامان دفتر بسیار زحمت کشیدند. از همهء این عزیزان سپاسگزارم.خداوند همه دوستان را تندرست و کامیاب داشته باشد.

نکته:

در شفاخانه شنیدم که شاید مظاهره شود به دلیل اینکه پروژهء اصلاح صحت ختم شده و معاش بسیار ناچیز برای دکتوران و کارکنان صحی در نظر گرفته شده است.

واقعن جای تأسف است که آقای مجروح در دوره ء سرپرستی اش در وزارت صحت عامه  نتواند این مشکل را حل کند. دکتوران و متخصصین محترم سالهای طولانی زحمت میکشند و آمادهء خدمت به نیازمندان و بیماران می شوند اما حقوق ناچیز برای شان داده میشود امیدوارم  مقامات محترم ذیصلاح از انصاف کار بگیرند و به جای معاشات نجومی به افرادی که کارشان معلوم نیست به دکتوران،معلمان ، سربازان و کارمندان پایین رتبه ،حد اکثر حقوق را در نظر بگیرید.

رعیت چو بیخ است و سلطان درخت

اگر کنده شد بیخ، بیفتد درخت