-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۴, جمعه

امرالله صالح/ توان کم؛ وعدۀ کلان به هندو ها

 امرالله صالح، به خالصه نمایندۀ سیک ها وعده ای بسیار بلند بالایی داده است که اجرای وعده ها از توان حکومتی لرزان وبی اعتبار آن هم در فضای فوق العاده بحرانی، به یک لطیفه شباهت دارد. مشارالیه در مورد رهایی کودک ترکمن - عبدالروف- از چنگ رباینده های (شاید دولتی) نیز پانزده روز مهلت گذاشته بود؛ چی شد؟

استرداد املاک و جایداد های سیک ها از توان صالح و دیگران خیلی خیلی بالا است. خالصه خان بیهوده خوشحال نباشد. دست اندازی به اموال غیرمنقول هندو باوران در کشور، سابقۀ سی ساله دارد و مراجع تهدید و تجاوز و زورگویی نیز یک سان و یک دست نبوده اند. ده ها فرد «نخبه»، قوماندان ها و زورمندان درتصاحب ارزان و زوره کی املاک هندو ها دست داشته اند. اکثر آن ها از جمله دودمان مارشال فهیم هنوز درصحنه اند و زور امرالله هرگز به آنان نمی رسد. 

پس چرا وعده ناحق می دهد؟ مال باخته ها مسلماً که دردیدن واقعیات نسبت به امرالله حساس تر اند. هرگز به وعده های امرالله دل نمی بندند. خالصه خودش را خراب نکند. امرالله سرانجام زیر آوار وعده هایی که همه روزه تلنبار می شوند، خودش گیرخواهد کرد.