-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

تصفیه کادرهای شمال سرعت گرفته است


گزارش می رسد که جنرال فهیم قایم از فرماندهان جنگی شمالی که کارنامه های جنگی اش در میدان وردک، بادغیس، کاپیسا و دیگر جبهات زبانزد شده بود، برکنار شده و قرار است به اتهام گم شدن یک میل اسلحه محاکمه شده و حتی ممکن است زندانی شود. وی روابط نزدیک با فرمانده شمالی- امان الله گذر- دارد و رابطه اش با ارگ تیره بود.

این درحالی است که کاروان های سلاح و مهمات به طورمنظم از سوی عمال ارگ درمسیر راه ها به طالبان تحویل داده می شود.