-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۳۰, پنجشنبه

سربازان گمرگ تایر صدها لاری را پنجر کردند

گروه فساد کاران، در داخل گمرک ده ها کانال حفر نموده و لاری ها را در داخل کانال ها قید نموده بود!

توریالی خاوریهمین چند روز قبل در عالم بی صدایی گمرک اسلام قلعه هرات در آتش سوخت وحدود سه هزار عراده جات مردمان مسکین هریک به قیمت ۳۵هزار دالر به شمول مال و اموال شان به آتش کشیده شد ونابود گردید!

علت اصلی این فاجعه بزرگ چه بود؟

تنها عواید سربازان عادی در داخل گمرک روزانه بالغ بر هفت-هشت لک افغانی درین گمرک می گردید!

نقش وزارت مالیه، رییس گمرک، اداره نورم واستندرد ونیروهای امنیتی گمرک درین جنایت کلان نهایت برجسته می‌باشد!

رییس گمرک وضعیتی ایجاد کرده بود تا با بالا بردن پول رشوت، عراده جات را بدون پروسه محصولی در قید نگاه داشته واین سبب شد تا حدود سه هزار موتر درین گمرک ماه ها تمرکز نماید!

وضعیت در داخل گمرک طوری بود که دولت بع خاطر اینکه امکان دور زنی را در گمرک محدود بسازد و فقط یک راه معین عبوری را در داخل گمرک ایجاد کرد تا بتواند به طور منظم از رانندگان پول دریافت دارد. در داخل گمرک ده ها کانال حفر نموده وعراده جات را در داخل کانال ها قید نموده بود!

در زمان آتش سوزی اول به تعداد ۳۰۰ عراده لاری دم دروازه گمرک در کام آتش فرو رفت.

تعدادی از عراده جات در داخل کانال های حفر شدۀ دولت گیر افتاده وامکان دور زدن نداشت؛ اما علت اصلی چنین فاجعه عظیم این آن که در زمان خروج عراده جات، سربازان موظف گمرک که از وابستگان نزدیک مقامات عالی دولت اند ودرواقع سربازان همیشگی اند، تایرهای عراده جات با سلاح های دست داشته شان گلوله باران کرده وآنها را پنجر ساخته تا از فرار جلوگیری نمایند!

تلخ تر از همه اینکه لاجرم  گمرک ایران در حال آتش سوزی گمرک، دروازه های خود را به رخ عراده جات گمرک اسلام قلعه ونجات شان باز کرد، اما گمرک افغانستان دروازه ها را برخ عراده جات بست و آنها را تحت آتش فیر ومرمی قرار داد!

صد ها موتر درین کشمکش از طرف سربازان گمرک پنچر ساخته شد!

دولت فاسد این  عراده جات را به تاجران افغانستان نسبت میدهد ،اما حقیقت این است که بخش اعظم این عراده جات به مردمی تعلق داشت که با کار شاقه ومزدوری در ایران چند پولی بدست آوردند وبطور شراکت این وسایط نقلیه را خریده بودند وبکار انداخته بودند!!

اینست نتیجه جنایت وفساد رژیم تروریستی وضد ملی اشرف غنی احمدزی وتیم تابوت ساز جمهوریت اش!!

رژیمی که تاحال درین مورد صدا نکشید.تنها جاسوس کهنه کار سی آی ای به نام امرالله صالح معاون رژیم دست نشانده با بسیار بی‌تفاوتی گفت: اگر سرزنده بود، کلاه بسیار است!