-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۳, یکشنبه

ملامجیب الرحمان مدرسه اکوره ختک ساخته است

 دارالعلوم ملا انصاری برتعلیمات داعش و ضد شیعه تمرکز دارد.

مولوی مجیب الرحمان انصاری از تحصیل یافته های مدرسه عربستان است. درمحافل حاکمه ریاض، به او به عنوان مجری عملیاتی علیه ایران نگاه می کنند. ساختمان مدرسه یا دارالعلوم که عربستان در ساحه 40 جریب زمین دولتی برای ملا انصاری در هرات اعمار کرده، حدود چهل میلیون دالر خرج برداشته و درحال حاضر حدود یک هزار پسر بچه از سنین 9 تا 12 در آن تعلیمات افراطیت می بییند. نظیر چنین مدرسه ای طالب سازی در منطقه وجود ندارد. 

جوهره رزم جویی و افراطیت این مدرسه در ذات خود، چندین برابر مدارس سمیع الحق در اکوره ختک پشاور است.

سیستم جلب و جذب نوجوانک ها به این مدرسه از هر ولایت هفت تا ده نفر است. هر سال، به تعداد دو صد جوان داعشی از مدرسه وی فارغ می گردند. تمرکز این دارالعلوم بر جامعه کشاورزی و عقب افتاده زاهدان ایران است. اولویت کار، کشانیدن جوانک های زاهدان به مدرسه است. ر خبر آمده است که انصاری ماهیانه مبلغ پنجاه تا هفتاد هزار دالر از سفارت عربستان درکابل دریافت می کند. این مدرسه به طور کامل برضد وحدت ملی افغانستان فعالیت دارد. تحریکات و تحرکات این هسته وهابی بدون تردید اقدامات واکنشی ایران را به دنبال خواهد داشت.