-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۰, یکشنبه

کمیسیون اصلاحات یا محل چانه زنی جنسی؟

 شخصی به اسم  ضیاء عبدالرحیم زی  رئیس دارالانشاء کمیسیون اصلاحات اداری، حدودا  ۱۳ دوسیه فساد در  دادستانی کل دارد و کاپی پرونده هایش در ریاست جرایم سنگین مبارزه با فساد  وجود دارد.

نامبرده از طرف شورای امنیت حمایت می شود و با یکی از وکلاء بند وبست دارد و ازآن طریق بست ها و پست های ریاست ها ( بدون طی مراحل اصلاحات اداری) وحتی وزارت ها را به فروش می رساند و پول های حاصله از آن به محب و فضلی انتقال داده می شود.

همچنین فردی به نامغزنوی رئیس بورد تعیینات اصلاحات اداری، چند وظیفه را پیش می برد. چانه زنی با وکیل ها، تعیین افراد قوم خاص بدون امتحان، و پول های حاصل از فروش کرسی های دولتی را جا به جا می کند. چنان که شخصی از بدخشان درامتحانات کامیاب شده بود؛ اما به جای وی کس دیگری آورده شد.

مضاف برین غزنوی نام با آن عده دخترانی که دربست های دو و سه امتحان می دهند، صحبت می کند درازاء کامیابی، آنان را به بستر ضیاء عبدالرحیم زی روانه می سازد. دختران بعداً سلسله به سلسله تا افراد دیگرمی رسد. تا کنون ده ها دختر قربانی این شبکه شده اند. غزنوی نام نیز در ریاست فساد پنج دوسیه از زمان کارش در وزارت مالیه دارد. برای آن که دوسیه های شان در دستورکار سارنوالی قرار داده نشود، کار خدمات رسانی جنسی را به مقامات میانه پایه و بالا پایه انجام می دهند. 

ریاست اصلاحات اداری هم اکنون مرکز چانه زنی جنسی است.

روزی ضیا عبدالرحیم زی دختری را  کامیاب امتحان در بست دوم معرفی کرد وسپس او را به دفتر برد. برخی مأمورین از جمله ناظران ارگان امنیت ملی شاهد بوده اند که کاندوم را از پنجره به پائین رها کرده بود. کاندم استفاده شده بالای گاردی که آن جا ایستاده بوده، می افتد. گارد به بالا نگاه م یکند و می بیند کاندوم از منزل پنجم ( دفترضیاء عبدالرحیم زی) رها شده بود! 

جنجال سختی به پا شده بود که قضیه به زودی با پرداخت یک مقدار پول خاموش ساخته شد.