-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۲, چهارشنبه

طالب، یک دشمن کروی است

 پاکستان به طالبان می گوید: افراد از شما، عملیات از ما.

این دقیق ترین تعریف جنگ طالب با افغانستان است. اخیراً لطیف پدرام دربارۀ اشرف غنی گفت: غنی یک متعصب کروی است؛ از هر جهتی به آن نظر کنی، تعصبش آشکارا به چشم می زند. این گفته به طالبان هم مصداق برجسته تر دارد. طالب، برای افغانستان وآیندۀ مردم ما، یک دشمن کروی  است؛ از هرزاویه ای به آن نگاه کنی، نحوست و دشمنی اش نسبت به افغانستان محرز تر می شود.