-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۵, چهارشنبه

دکترعاطف، بعد از ملاقات با دکترعبدالله ترور شد

رئیس جمیعت اصلاح، با شبکۀ حقانی، مدارس پاکستان و حلقات عربستان خیلی نزدیک بود  و اخیراً با دکترعبدالله وارد یک بندوبست شده بود.


گزارشنامه افغانستان
به رؤیت اطلاع موثق و تصدیق منابع ویژۀ امنیتی درکابل، اعلام می دارد که دکتر عاطف رئیس جمعیت اصلاح به وسیلۀ یک مفرزۀ تحت پوشش وابسته به شورای امنیت ملی ( ارگ) ترور شده است. 

طالبان، هیچ نیازی به حذف فزیکی دکترعاطف  ندارند.

این روحانی متنفذ، با شبکه حقانی، جامعه اسلامی پاکستان و عربستان بسیار نزدیک بود. در ضمن، حلقات ارگ جریان دیدار های اخیر دکترعاطف با دکترعبدالله را رد گیری و ترصد کرده بودند. عاطف به عبدالله وعدۀ نزدیک تر کردن صفوف موسسه های اسلامی فرامرزی را داده بود و این مساله برای ارگ که روز تا روز به پایان خط درحرکت است؛ سخت ناگوار افتاده بود. 

شبکه ترور بعد از دریافت مشخصات اقامت گاه و مسیر رفت و آمد دکترعاطف، به وظیفه اش عمل کرد و او را از میان برداشت.  

وی با وصف آن که مانند مولوی نیازی از نفوذ گسترده ای در دانشگاه ها و مدارس برخودار بود؛ رابطه  خوبی با  ارگ نداشت و همچنین نفوذ و روشناسی  پیچیدۀ دکترعاطف با شبکه های اسلامی داخل، کشورها ی نزدیک و دور اسلامی نسبت به استاد سیاف محرز تر شده بود.