-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۸, جمعه

موضع گیری تلویزیون طلوع برعلیه احساسات عمومی

در مارش تبلیغاتی و دادخواهانه علیه این زن بی هویت وبی هنر با شفیع عیار دست اتحاد بدهید!

 درکجای دنیا درکدام نمایش هنری در گوشه و کنار این کرۀ خاکی، در کدام جامعه یهود یا نصارا، دیده شده است که یک داور هنری، هنرجوی جوان را سه بار «کونی و کشاد» صدا بزند اما هیچ مرجعی از عامل این تخلف صریح، بازخواستی نکند؟

چرا هنرمندان که شمارشان از صدها فزون است، به جز تنی چند، همه ساکت شده اند؟

عجبا! این تعرض کار یک «دخترصحنه» است که به نام هنرمند، ازحساب بدن نمایی، توطئه و ریشخند سازی عزت و وقار دیگران به بازارآمده و شرف هنرمندان، وکرامت هنررا به بازی گرفته است.

اگراین شناعت دریک کشوری قانون مدار روی می داد، پلیس درصحنه برنامۀ زنده داخل می شد و شخص متهم را مستقیم به دادستانی انتقال می داد.

درکجای دنیا، چه دراقلیم مسلمان یا مسلمان دیده شده است که شبکه تلویزیونی ازچنین داوری که حیثیت فردی را زخم می زند، بی ترس و بی هراس دفاع کند. درکجای دنیا دیده شده که این بدعت، این نحوست و این لجن کاری، درکشوری روی دهد که روز شان با ترور و انفجار آغاز شده و با شنیدن خبرهایی دهشت ناک به خواب برود؟

 تلویزیون طلوع حالا با مردم مواجه است نه با شخص آریانا سعید و حسیب سائد. طلوع دست به انحرافی آشکار برضد افکار و احساسات عمومی زده است. همه چیزامروز افغانستان، وابسته به بازارنیست. هرچیزی سرچپه می تواند اتفاق بیفتد.