-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۶, پنجشنبه

«مشکل غنی» بدون «ترک افغانستان» حل می شود

خروج امریکا از افغانستان یک دروغی است که هرگز نخواهد مُرد. این دروغ همیشه لازمی و در دسترس، خوب ترین خوراک مغز های ساده و رسانه ای هم به شمار می رود.

اگربحث خروج جدی باشد، غنی چی کاره است که مشکل ایجاد کند؟ واقعیت این است که امریکا برای استمرار حضور نظامی درافغانستان نیاز دارد «مشکل غنی» را مدیریت یا «حل» کند. 

اصلاً سخن گفتن نا مشروط و سر راست در بارۀ « ترک افغانستان» یک تفنن رسانه ای است. چیزی در سیاست امریکا به نام « ترک افغانستان» وجود ندارد و چیزهایی که در رسانه رو می شود، عملیات روانی است. 

هیچ رئیس جمهوری درامریکا و آسیا، از تاریخ «ترک افغانستان» پیشاپیش ذهنیت روشن ندارد.

هرگاه شما به جای امریکا باشید و نقشه آسیا را روی میز پهن کنید. روی چه دلیلی باید از افغانستان خارج شوید؟ روی چه دلیلی حاضر می شوید این نقطۀ شور و خطرناک و درعین حال راهبردی را مفت و رایگان به دشمنان قسم خوردۀ خود ( روسیه، ایران و چین) تحفه بدهید؟