-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۶, یکشنبه

چرا آی اس آی، نعیم خان وردک را ترور کرد؟

 

نعیم خان وردک اطلاعات راهبردی، اثرمند و به موقع را دراختیاراحمد شاه مسعود قرار داد. مسعود به برکت همکاری نعیم خان وردک، پیشاپیش از مهم ترین نقشه های عملیاتی که درپاکستان علیه افغانستان طرح می شد؛ مطلع شده وتلفات سختی را به طالبان وارد کرد. 
به حوالۀ شبکه اطلاعاتی ضد طالبان، نعیم وردک افسرمیهن پرست که با انوشه یاد احمد شاه مسعود در ارتباط بود، در پاکستان ترور شد اما تا امروز هیچ مرجع رسانه ای درین باره اطلاع رسانی نکرده است. 

نعیم وردک آموزش یافته دراکادمی نظامی امریکا که در دورۀ جنگ های پس از سقوط دکترنجیب الله در دیارمهاجرت درپاکستان زنده گی می کرد. 

ناظران آی اس آی او را تحت داشتند و سرانجام فشارهای خود برنعیم خان وردک را آغاز کردند. آی اس آی مصرانه از وی می خواست که سازمان اطلاعات نظامی پاکستان همکار شود. درآن زمان، اکثریت قاطع افسران خلقی ونظامیان مرتبط با شهنواز تنی درپاکستان یک تشکیلات نظامی را به کمک آی اس آی به وجود آورده بودند.

اما نعیم خان وردک تحت هیچ شرایطی حاضر به خیانت به افغانستان نشد وزیر بارنرفت. او با تغییرقیافه و ریش دراز، با زحمات زیاد و قبول خطرات از مسیرچترال وبدخشان خودش را به فرمانده مقاومت احمد شاه مسعود رسانید و جریان را شرح داد.

او می خواست درپنجشیربماند و درساماندهی اردوی ملی دفاع ازافغانستان سهم گیرد.

فرمانده مقاومت، بعد از شنیدن ماجرا، طرح دیگری ریخت و برای نعیم خان وردک مشورت داد که به درخواست آی اس آی پاسخ مثبت دهد و درقلب دشمن، حضورخود را عملیاتی بسازد. درین دیدار، فقط دکترعبدالله شاهد و شنوندۀ مذاکرات نعیم خان با احمد شاه مسعود بود.

نعیم خان که افسرحرفه ای ومتعهد بود، همان گونه که کاملاً سری آمده بود، دو باره به پاکستان بازگشت ومفرزۀ اطلاعاتی مقاومت درپاکستان با وی وصل گردید. درنبرد های زنجیره ای بین طالبان ونیروهای مقاومت، نعیم خان وردک اطلاعات راهبردی، اثرمند و به موقع را دراختیاراحمد شاه مسعود قرار می داد. مسعود به برکت همکاری نعیم خان وردک، پیشاپیش از مهم ترین نقشه های عملیاتی که درپاکستان علیه افغانستان طرح می شد؛ مطلع می شد و فرمانده توانست، ضربات پرتلفات و مهیبی به قطعات پاکستان و طالبان درشمالی وشمال وارد آورد.

اما ناگهان خبر رسید که نعیم وردک ترور شده است. مسعود علی العجاله فرصت رسیده گی نیافت؛ اما شبکه اطلاعاتی مقاومت، حادثه ترورنعیم خان را ردگیری کرد و این نتیجه به دست آمد که دکترعبدالله جریان دیدار نعیم خان با مسعود را با رابط امریکایی خویش گزارش کرده بود.

درآن زمان بین آی اس آی و امریکا شراکت و مبادله اطلاعاتی برقرار بود. عبدالله از تاجکستان تمام مشخصات را به مسوول خویش درامریکا احاله داده و دیری نگذشت که آی اس آی نعیم وردک را شدیداً زیرترصد قرارداد و سپس یک گروه از تفنگداران ناشناس به زنده گی خاتمه دادند. این راز، همچنان راز ماند؛ زیرا مسعود به زودی به کاروان رفته گان پیوست. یاد و خاطره نعیم خان وردک گرامی باد.