-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۵, سه‌شنبه

نبرد امرالله صالح برای گرفتن قرارداد های سکتور امنیتی


پارلمان به رخصتی می رود و از هم اکنون برسر رؤسای گروپ های پارلمانی مبارزه آغاز شده است.

 امرالله صالح برنامه دارد که با هزینۀ هنگفت بیت المال، به جای خان آقا رضایی درریاست دفاعی وامنیتی پارلمان، محمد صالح الفت را جایگزین کند. صالح الفت باشنده بگرام و دشمن میررحمان رحمانی است و یک درگیری مسلحانه نیز بین شان رخ داده است. 

خان آقا رضایی خارچشم امرالله صالح است و هنوز قابل پیش بینی نیست که امرالله درین مبارزه موفق می شود یا شکست می خورد.

درهمین حال گزارش می رسد که رابطه امرالله با احمد یارگروپ به اثر اختلافات مالی به تیره گی رفته و او قصد دارد که با شرکت صالح الفت یکجا شده و قرارداد های دولتی را بین خود تقسیم کنند. گرفتن قرارداد های اموردفاعی و امنیتی در موجودیت خان آقا رضایی برای امرالله صالح بسیار دشوار و حتی نا ممکن است.