-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۷, پنجشنبه

تحلیل موشگافانۀ عبدالله پیمان

 آقای سیاف را بابت علاقه داشتن به غنی و کرزی و محب و فضلی و همنشینی و همدلی و همراهی و همکاری با آنها ملامت نکنید و اورا به نادانی و نفهمی و پیمان شکنی و قوم گرایی متهم ننمایید. او به خوبی می داند که عصر جنگ سرد به تاریخ پیوسته و گفتمان دینی-ایدیولوژیک دیریست جایش را به گفتمان فرهنگی-هویتی داده است. او نیز می داند، در زیر خیمه ای گفتمان هویتی است که قطع رابطه اش با شما و پیوستن اش با کرزی و غنی و ... به خوبی تعریف می شود و حضوراش در محافل و مجالس تمامیت خواهان معنا میابد. 

این شمایید که علم نمی خوانید و سیاست نمی دانید. بروید و جستجو کنید و بخوانید و ببینید که سپری شدن یک دوره تاریخی و فرارسیدن دوره دیگر چگونه چیزی است؟ چه اوصاف و حالات و کیفیاتی دارد؟ و چه تحولی در فهم نظری و مواضع رفتاری آدمیان پدید میاورد؟ و چگونه نظام شناختاری و سامانه واژگانی انسان هارا دچار تحول می کند؟.