-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۲, شنبه

تیم حاکم راه نجات خود را بسته است

 مصادره کننده گان «جمهوری» کجروی های فاحشی دارند که سخت تکان دهنده است. 

دوستان شخصی، بی سواد و تهی از حس مسوولیت نسبت به افغانستان را از جاده ها و متروکه های اروپا و امریکا به حکومت می آورند؛ وزیر، رئیس، عضو پارلمان، مشاورارشد و... مقرر می کنند؛ اما دربرابر کادرهایی که صاحب افغانستان اند، برخورد شان چنین است:

تصفیه قومی و تعصب و تبعیض به اوج نهایی خود رسیده اند.

  داود جنبش فاریابی نوشته است: ماستر علوم نظامی الحاج سمونوال کمال الدین یاور درمقام سرپرست مرکز تعلیمات ساتنمنان مقیم بلخ مدت ۱۵ ماه بدون معاش و امتیاز به وظیفه خود صادقانه خدمت کرده، بجای تقدیر و ستایش دیروز به خاطر اوزبیک بودنش برکنار و خانه نشین شده است.