-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۷, دوشنبه

بند شاه توت در مقر حکمتیار!


بخشی

چند روزی از امضای تعهدنامه ساختن بند شاه توت در چهارآسیاب نمیگذرد که آقای حکمتیار اعلام موقف بر ضد حکومت کرد۰ بند شاه توت آب دریایی را که در نهایت به دریای سند میریزد حدود ۲۰ فیصد کم میکند، همانطوریکه خدمات مرحوم ناکامورا آب دریای کنر را که به دریای سند میریخت کم کرده است و همانطوریکه بند «شاه و عروس» چنین میکند۰ 

دریای سند که شاهرَگِ اقتصاد پاکستان است وابسته به آب از دریاهای است که سرچشمه ها و یا گذرگاه های آنها یا در کشمیر هندوستان و یا در افغانستان اند۰ کم شدن آب به این دریا بخصوص در منطقه ای که سابق مقر «صدارت عظمی» جناب حکمتیار بود خیلی درد آور است۰ 

آقای حکمتیار که در تخریب و فروش تأسیسات بند های سروبی و نغلو در بازار های «کباړ فروشی» پشاور مهارت خاص دارد، اما اگر واقعاً دنبال آزادی «۳۰۰۰ زندانیانیان حزب اسلامی» است، بهتر است نام هایشان را نشر کند تا مردم ببینند که متهم به چی کار های شده اند۰