-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

قطعه تشریفات به پیشواز مارشال دوستم درفرود گاه کابل

 از شگفتی های زنده گی یکی هم این است که غنی و شرکاء که کمربند مأموریت های «ناتمام» را به کمر بسته اند؛ زمانی مارشال دوستم را دردفترش درصدارت راه نمی دادند؛ سارنوالی را به جانش ایلا کرده بودند؛ دست و دامن قوای ناتو را گرفتند که طیارۀ حامل او را اجازۀ نشست به فرودگاه جلال الدین محمد بلخی درمزارشریف ندهند؛ حالا ورق ایام چه گونه گردانده شده که قطعات پذیرایی را به مقدمش مارش کرده اند؟
جمهوری چهارنفره، مثل بارکج یک بغله شده؛ مجیب الرحمان هراتی مست شده و مردم سراسیمه. غنی «سرقوماندان» عفونت مرگ را بو می کشد؛ وفکر می کند که مارشال و دیگرنیروهای ضد طالبان، از وی و نحلۀ دزدان دفاع خواهند کرد. ورود مارشال، پایان داستان های دروغین غنی است.
دفاع از نظم موجود، دفاع از غنی و دو پاسپورته های یک بکسه نیست.