-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۸, شنبه

دکترلعلزاد؛ کنش گری درمیان، نه تماشاگری از کنار

 محدث فروتن تاریخ افغانستان

 امتیاز برگردان مهم ترین سفرنامه ها و اسرار رو نشدۀ انگلیس در رابطه به افغانستان به دکترلعلزاد تعلق دارد. دکترلعلزاد، در مجمع اندیشه ورزان حاضر وفعال درصحنۀ مبارزه، از انگشت شمار چهره های برازنده و پر دست آورد به شمار می رود. ایشان، تاریخ نگار، پژوهشگرتبار شناسی و ترجمه گرمهم ترین متون مکتوم در تاریخ افغانستان است. همه ای آثار دکترلعلزاد، ماحصل تحقیق، تتبع، پرده برداری از اسرار پنهان و سرشار از جرئت اخلاقی است. امتیاز برگردان مهم ترین سفرنامه ها و اسرار رو نشدۀ انگلیس در رابطه به افغانستان به دکترلعلزاد تعلق دارد. 

من از خوان آفریده های لعلزاد فیض ها برده ام. 

با این حال، با وصف آن که شرح و شناسنامه حتی سیما های متوسط  جوامع انسانی از جمله حوزۀ پارسی درعرصۀ هنر، فرهنگ، تاریخ، مبارزه و جنگ در ویکپیدیا ها مرقوم اند، درکمال شگفتی مشاهده کردم که شرحی از زنده گی نامۀ درخشان ترین اندیشه گر افغانستان در تارنما های جهانی زبان پارسی وجود ندارد. من به زحمت توفیق یافتم تا این اطلاعات را از سایت اندیشمندان بدخشان دستیاب کنم. لعلزاد، تنها بهترین شهروند فرهنگی نیست؛ مشارالیه همچو تمثال مبارزه برای عدالت درصحنه ایستاده است. مأمون


پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد

عبدالخالق لعل زاد درسال 1954 م درولسوالی کشم بدخشان به دنیا می آید. تحصیلات متوسطه خویش را درولسوالی های کشم و شین دند (سبزوار) درسال 1969 بپایان رسانیده و درسال 1970 م شامل لیسه تخنیک ثانوی میگردد. درسال 1972 م آنرا بپایان رسانیده ودرسال 1973 شامل دانشکده انجنیری دانشگاه کابل میشود.

درسال 1977م ازرشته انجنیری میخانیک فارغ گردیده و به حیث عضو کدرعلمی دانشکده انجنیری دانشگاه کابل مصروف تدریس وپژوهش میشود.

درسال 1982م به غرض اخذ ماستری شامل انستیتوت انجنیری خارکوف اتحاد شوروی گردیده ودرسال 1984 با اخذ ماستری دررشته انجنیری حرارت بکابل برگشته، به حیث استاد شامل انستیتوت پولیتخنیک کابل گردیده و درسال 1987 دوباره با احیای دانشکده انجنیری، شامل دانشگاه کابل میشود وتا آخرسال 1988 که کشوررا ترک میگوید، عضو کدرعلمی دانشگاه کابل می باشد.

درمدت 21 سال تدریس وپژوهش دردانشگاه کابل 5 کتب درسی وحدود 30 مقاله علمی- تحقیقی درمجلات علمی دانشگاه کابل وپولی تخنیک به نشر رسانیده و درسال 1994 به رتبه علمی پوهنوال یا پروفیسوری ارتقا نموده است.

درمدت خدمت دردانشگاه کابل، درپُست های مدیرتدریسی، آمردپارتمنت و سرپرستی فاکولته کارنموده ومدتی هم مسئول ریاست اسنادوارتباط و کدروپرسونل وزارت تعلیمات تخنیکی وحرفوی بوده است. بعلاوه، مدتی هم بع حیث استاد خدمتی دردانشگاه ننگرهارهمکاری نموده است.

درسال های 1992م مدت کوتاهی درپشاورمهاجرگردیده وبعدا درموسسات عربی، جرمنی، ملل متحد و صلیب سرخ با حفظ حقوق کدرعلمی تا پایان سال 1998م درکابل کار و زندگی نموده و شاهد زنده تمام جنگهای کابل از92 تا 98 بوده است.

پس ازدستگیری توسط طالبان ورهائی، کشوررا ترک گفته ودرآخر دسمبر 1998م وارد لندن گردیده و درماه اگست 1999 مصروف تدریس وپژوهش دردانشگاه سوتبانک لندن میشود. درپهلوی تدریس در سال 2001 م به پی. ایچ. دی پارت تایم نیزپرداخته و دستگاه جدیدی را اختراع میکند که هرگونه آب ناپاک را توسط انرژی آفتاب به آب مقطرو آشامیدنی تبدیل مینماید. نتایج این پژوهش درچندین کنفرانس بین المللی درفرانسه، پرتگال، مصر و قبرس ارائه گردیده وهم درمجلات بین المللی به نشررسیده است. ازاین پروژه یا پی. ایچ. دی. خود درآغازسال 2006 م موفقانه دفاع میکند.

موصوف بعلاوه تدریس و پژوهش دردانشگاه سوتبانک لندن، بحیث مشاور پروژه های پژوهشی و پی. ایچ. دی. در رشته متذکره با دانشگاه ساری وقبرس نیزهمکاری دارد.

موصوف به علاوه کارهای انجنیری، علاقمند مسایل سیاسی وتاریخی کشور بوده وبا وجود مصروفیت ها، مصاحبه هایی به ارتباط مسایل کشوردر تلویزیون ها انجام داده و هم یک تعداد مقالات وپژوهش های ارزشمندی در مورد مسایل سیاسی وتاریخی به رشته تحریردرآورده که درسایت های مختلف به نشررسیده است.