-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۳, پنجشنبه

تحفه امرالله صالح به شبکه تروریست شهری

 امرالله صالح می گوید: وضع کابل بحرانی است، شاید از تکسی رانان بخواهیم که راکبین خود را تلاشی کنند!

این درواقع لو دادن خود است. سازمانده ترور ها می تواند پنج عراده موتر سراچه تکسی خریداری کرده و وظیفه تکسی رانی هم به پنج آدمکش حرفه ای خویش بسپارد. درهر موتر، پنج تروریست، بی خار وبی خیال به هرجایی که خواسته باشند، سفر می کنند؛ اسلحه و مهمات می برند و نقشه طرح می کنند. درهر پوسته تلاشی، زبان دریوران هم دراز است که ما طبق دستور آقای «شش ونیم» مسافرین خود را تلاشی کرده و هیچ چیزخطرناکی نزد شان نیست و خیرو خیریت است!

این یک طرح آبکی وتهی ازدقت اپراتیفی است. سازمانده ترور های شهری، بعد ازین اصلاً استفاده از تاکسی را برای آدمکشان خود قدغن کرده و برای هریکی از آن ها یک بایسکل می خرد! آنگاه چی می شود؟

افشای این طرح، دراصل، پرده دری اسرار امنیتی است. گذشته ازین، ملزم شدن راننده تاکسی به تفتیش و تلاشی مسافران شهری، سبب می شود که مردم حاضر به استفاده از تاکسی نشوند و کاروکسب تاکسی ران از بین برود.