-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه

تروریست های هنری باید ممنوع الخروج شوند


 بی حرمتی جهان نسبت به فضایل و کرامت بشری افغانستان شکل قهقرایی به خود گرفته است.  رسوایی و نجاست پراکنی لفظی آریانا سعید به آبروی هنرو هنرورز، اثبات کرد که بی هنری جوشان زیرنقاب هنرورزی، عاقبتی دارد فاجعه بار. حقا که فرشتۀ هنر،  به سوی هیچ چشم سفید، توطئه گر، بد زبان و شرمگاه نما و هیچ خاطی وعوضی لبخند نمی زد. 

روح مردم یک بار اگر یک بی هنر را درخود تبعید کرد، آقا یا خانم بی هنر و قبیح باور، در بین مردم، زنده دفن شده و سپس خود به خود تبدیل به لجن می شود. حسیب سائد نام و آریانا، تروریست های عرصۀ موسیقی هستند. دهشت افگنی، جلوه های رنگ به رنگ دارد؛ خاصه دهن کجی به شرافت انسانی و تقوای هنری. من فکر می کنم که این برج بزک کرده و درون کاواک، درمحاق ذلت سر به تالاق شده است.

واکنش وجدان های بیدار درگسترۀ افغان ها درخارج درگوشمالی دادن این جرثومه های واگیر، به موقع و تحسین برانگیز است.

در شرایط گدودی امروز، این دو نفر، نسخه متفاوت ملا مجیب الرحمان انصاری، داعش وطالبان اند. من این را درمقاله یی قبلاً شرح داده ام.  اما امتیاز شان این است که لاتری به نام این دو نفربرآمده؛ قانون درافغانستان نافذ نیست؛ این ها طرفدار حلقاتی اند که با تیم فاسد اشرف سردریک آخور دارند؛ عملۀ عملیات نرم ناتو و استخبارات اند؛ مردم درپریشان حالی درغم جان خود اند؛ ورنه، این دو نفرباید در افغانستان ممنوع الخروج اعلام شود تا پروندۀ شان به دادستانی ارجاع گردد. 

یک لحظه دقت کنید: به تاریخ هشت میزان ۱۳۹۶ ناتو درکنفرانسی بدون اطلاع دولت افغانستان، بدون مشورت با مردم افغانستان، خود سرانه، گزینشی، مناسبتی، در غیابت رئیس جمهور، وزیردفاع یا سفیران افغانستان درملل متحد و ناتو، آریانا سعید را مثل تکه سرخ برای تحقیر افغانستان علم کردند. دشمنی برنامه ریزی شدۀ دبیر کل ناتو استولتنبرگ زمانی آشکار شد که در کمال ( به گفته شادروان زریاب) «مسقره گی» از خانم سعید به دلیل دفاع از حقوق زنان قدردانی کرده و گفت که او "به یک الگو برای زنان افغان و جهان تبدیل شده است." 

جهان، با کرامت انسانی مردم ما این گونه بازی را شروع کرده است.