-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۳, یکشنبه

سفرحساس احمدولی مسعود به پاکستان


پاکستان از شکست های گذشته می خواهد فاصله گرفته و به رویکرد تازه ای روی آورد. پیروزی پاکستان مربوط به آینده است؛ اما حقیقت مسلم این است که همه نتیجه گرفته اند که بدون تشکیل حکومت غیرمتمرکز با محوریت نیروهای مقاومت ملی میراث مسعود، هیچ راه حلی به سود هیچ قدرتی نمی توان سراغ کرد.

 اوضاع منطقه درمسیر تغییرات تازه جلو می رود. پیشکش کردن قدرت محوری یا تعیین کننده به طالبان، درمحافل غرب، درداخل افغانستان، درایران، روسیه و هند، قابل قبول نیست. پاکستان نیز از قدرت گیری طالبان ( خارج از کنترول) به هیچ وجهه راضی نیست. از همین رو، سیاست جهان و منطقه، گرایش به ایجاد یک نظام غیرمتمرکز و کثرت گرا دارد. اعلام جاده های شهری درپاریس، هند، پاکستان ( و شاید درآینده درکشورهای دیگر) معنایش این است که باید یک نظام متوازن درافغانستان به وجود آید. علاوه برین، قرار است کتاب بسیار مهم پژوهشی دربارۀ اهداف و سیاست های انوشه یاد احمد شاه مسعود دراروپا انتشاریابد. سفراحمد ولی مسعود به پاکستان بخشی از همین پروسه است. سفر سال پار احمدولی به اسلام آباد، درترکیب سیاهی لشکر، ارزش نداشت؛ اما سفر کنونی مشارالیه، فوق العاده با اهمیت و نشانه ای از شروع یک دورۀ متفاوت درسیاست افغانستان است.