-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۸, سه‌شنبه

نیروهای مقاومت از «شمشتو» سازی کابل جلوگیری کرده اند

گزارش های رو نشده مشعر اند که  نیروهای ضد طالبان درحکومت، پارلمان، امنیت ملی و پلیس، عامل اصلی جلوگیری از انتقال «کمپ شمشتو» از پشاور به کابل بوده اند. اردوگاه شمشتو درپشاور جایگاه اصلی افراد وابسته به حکمتیاراست. سیاسیون مقاومت از آزادی محبوسین حزب اسلامی تحت نام طالبان جلوگیری نموده اند.

روی اصلی سخنان اخیر حکمتیار، سیاسیون مقاومت در داخل حکومت است و امری تصادفی نیست. تماس های مکرر گلبدین حکمتیار با گروه خاص غنی به هدف برحذر داشتن افراد شورای نظار از کارشکنی دربرابر قدرت گیری حزب اسلامی، نتیجه نداد. نماینده گان ضد طالبان همچنین به غنی مشورت داده بودند که حضور پررنگ گروه حکمتیار درترکیب هیأت مصالحه با طالبان، وزنه و لنگۀ طالبان و پاکستان سنگین تر خواهد شد. 

نیروهای مقاومت علیه طالبان بعد ازین نیز با کارگیری از تمامی ابزار و شیوه ها، اجازه نخواهند داد که حکمتیار از انزوای درون شهری حکمتیار بیرون شود.