-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۷, پنجشنبه

غنی به اجندای خلیلزاد پیوسته است

دیگر خط سرخی وجود ندارد.

 گزارش واصل شده است که خلیلزاد از طریق دکترعبدالله، غنی و شرکایش را به سازوکار مخفی صلح ( معامله) تحمیلی امریکایی جذب کرده است. 

دیگرخط سرخی که بر نجات «جمهوریت» و ارزش های به دست آمده در دو دهه اخیر، وجود حقیقی ندارد؛ صرفاً درشعار باقی مانده است. ارتجاع چند نفره که حکومت را به گروگان گرفته است، به سوگند خود برای ماندن درسکوی حکمروایی به هر بهای ممکن، همچنان پایبند است. اگر این بندوبست های سری، با نیروهای منطقه ای هم آهنگ نباشد، جنگ داخلی حتمی است.