-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

نکات عمدۀ سخنرانی احمد ولی مسعود در انستیتیوت مطالعات استراتیژیک پاکستان


1- تا سیاست داخلی عادلانه نگردد، ما به صلح و ثبات نمی رسیم.

 سیاست داخلی وقتی عادلانه میگردد که در اداره و حاکمیت همه اتنیک ها و اقوام کشور سهیم باشند . این وقتی میسر است که اداره کشور غیر متمرکز و ارگانهای محلی قدرت دولتی کشور انتخابی گردند.

2- بدون داشتن یک سیاست متوازن خارجی ما به صلح نمیریسم. افغانستان در یک منطقهء استراتیژیک موقعیت دارد که هم منافع کشورهای همجوار و منطقه و هم منافع قدرتهای جهانی دراینجا گره خورده است. فقط یک سیاست متوازن خارجی میتواند اجماع بین المللی صلح را باعث گردد.

- ما به دوستی با پاکستان نیاز داریم. چون هم همسایه ایم و هم  مشترکات تاریخی، فرهنگی، دینی و منافع مشترک و استراتیژیک اقتصادی و امنیتی داریم.

- امریکا باید یک پالیسی خروج مسئولانه را در پیش گیرد؛ نه مثل روسها که با خروج غیرمسئولانه خود باعث تشدید جنگ شدند.

- مذاکرات دوحه باعث ختم جنگ نمیشود؛ چون این مذاکرات بازتاب دهندهء واقعییات افغانستان نیست. این مذاکرات نه بین نیروهای متفاوت بلکه میان دو گروه از یک قوم است. هم طالبان وهم اشرف غنی نمایندگان یک قوم اند.

- صلح باید بین دو حریف یا دو دشمن باید صورت گیرد( طالبان و ضد طالبان) نه میان دو دوست (طالبان و حکومت اشرف غنی).