-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۵, سه‌شنبه

حکیم دلیلی درترور احمد شاه مسعود دست داشت

 بربنیاد گزارش ثقه شده، عبدالحکیم دلیلی سفیر کابل درقطر که ماه پیش دیده از جهان فروبست، یکی از عوامل ترور انوشه یاد احمد شاه مسعود بود. حکیم دلیلی تحصیل یافته  عربستان و مصر بود و با نهاد های جاسوسی کشورهای خلیج سال ها همکاری داشت. 

دلیلی دو تروریست عرب را درخانه اش پناه داده و کمک های ضروری را برای آن ها برای رسیدن به افغانستان فراهم کرده بود. وی از نزدیکان قاری احمدالله رئیس استخبارات طالبان بود و مدتی درشبکه الجزیره فعالیت داشت. 

صالح ریگستانی رئیس اپراسیون شورای نظار نیز این گزارش را تصدیق کرده است. حکیم دلیلی دوست نزدیک طراح اصلی ترورمسعود – المصری- و یکی از افراد مقرب به استاد سیاف بود. به کمک او، کمره های دو تروریست عرب قبل از آمدن خود شان به وسیله پارسل ارسال شده بود. نکتۀ معنی دار این است که عوامل داخلی دخیل درترور آمرصاحب، همه ای شان در نوزده سال اخیر به مدارج و مناصب بلند حکومتی ارتقا داده شدند.