-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۵, سه‌شنبه

هشدارشدید شورای علماء: تباهی بندرهرات سازمان یافته بود


اعلامیه مجمع علماء 34 ولایت  به مناسب اوضاع رقتبار مملکت صادرشد.

 مجمع علماء ۳۴ کشورمواد ذیل را به هدف صلاح وخیر مملکت ومردم در خون غنوده ودر سوگ نشسته ودولت بی تفاوت وبی پروا به شرح ذیل بیان می نماید:

• ۱. مجمع علماء - از دولت میخواهد به وظایف اولی واساسی خود عمل نماید وبرای مردم وملک بحران سازی ننمایید، دیگر مردم توان تحمل رنجها ومشقت ها، به ماتم نشستن ها وناله وفریاد های جان سوز را ندارد، خصوصا از طرفین نزاع وجنگ جدا میخواهیم برای صلح که از اهم مهمات امروز ما است موانع ایجاد نکنید وصلح حکم الهی، نیازمردمی، اجماع همگانی وبین المللی می باشد وفرصت به دست آمده را قربانی قدرت وامیال نفسانی تان نسازید!.

• ۲. مجمع علماء‌ میخواهد - صدای منبر ورسالت امر بالمعروف ونهی از منکر ونصیحت وخیرخواهی - خصوصا خطابه مولانا انصاری را  به تهدید، تخویف وارهاب خفه نسازید، علماء وملت هیچ منبر وعالمی را تنها نگذاشته وبی تفاوت بوده نمی تواند، بجای مانور های نظامی علیه علماء ومنابرمتوجه جبران نقایص وکاستی های تان شوید، هرچه نیروهای امنیتی و دفاعی برای حراست وپاسداری مردم ومملکت به وجود آمده است، باید بدانید که قوت های امنیتی متشکل از فرزندان وخانوادهها وعزیزان علماء وملت مسلمان تشکیل یافته است، روز آزمایش که فرا برسد به صدای علماء لبیک گویان کنار منبر ومسجد ومردم شان خواهند بودند!.

• ۳. مجمع علماء ۳۴ ولایت کشور به دولت داران خطاب می کند! به اثر غفلت وبی تفاوتی وبی کفایتی وعشق به فساد واخاذی از جیب مردم تمام بنادر کشور در پرتگاه سقوط وسوختن قرار گرفته در بندراسلام قلعه ولایت هرات بالای میلیاردها دالر سرمایه مردم را طعمه فساد سازمان یافته به حلقوم آتش نابود نمودید ومیلیون ها خانواده را به فقر وگرسنی به زمین کشیدید، اقدام لازم و واجب العمل که پرداخت خساره وبرداشتن دام های فساد از بنادر کشور می باشد، هر چه عاجل اقدام وعمل نمایید!.

• ۴. مجمع علماء از دولت میخواهد عاجل وفوری به ترورهای هدف مند ومرموز نقطه پایان داده شود وانفجارات شهری دامن ملت را خونین ساخته وجهت بررسی ودست گیری جنایات نابخشودنی اقدام عملی نماید وحلقه های که استادان، امامان، دعوتگران ومجاهدان وژورنالیستان وآگاهان فکری وفرهنگی را هدف ترور قرار می دهند شناسایی به مردم آفتابی بسازد!.

مجمع علماء ۳۴ ولایت کشور

کابل – ۴/۱۲/۱۳۹۹