-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۳۰, پنجشنبه

تراژدی گمرگ هرات زیرآستین این زن است

 رئیس گمرکات وزارت مالیه؛ عامل اصلی آتش سوزی بندر اسلام قلعه- هراتآمنه احمدی، رئیس گمرکات وزارت‌ مالیه عامل اصلی آتش سوزی در بندر اسلام قلعه- هرات است. 

قرار اطلاعات‌ موثق، آتش سوزی در بندر اسلام قلعه به اثر توقف عمدی وسایط حامل کالاهای بارزگانی توسط آمنه احمدی؛ رئیس گمرکات وزارت مالیه صورت گرفته است. نامبرده یک هفته قبل از روز وقوع آتش سوزی وسایطی را که قرار بود از مسیر بندر اسلام قلعه وارد کابل و شهرهای دیگر گردند، در این بندر متوقف ساخته و می خواست زیر نام بررسی از آنها حق گیری کند. اطلاعات می افزاید که در نتیجه توقف دراز مدت وسایط در بندر، اموال تجارتی آتش گرفته و نزدیک به ۷۰۰ واسطه حامل نفت و گاز و دیگر اقلام تجارتی به قیمت ده ها ملیون دالر خساره مند و یا طعمه حریق گردیدند. 

تاجران مواد نفتی می گویند که در نتیجه آتش گرفتن نفت و گاز در بندر اسلام قلعه در قیمت نفت و‌ گاز در بازارهای کشور افزایش چشمگیر به عمل آمده، چنانکه قیمت فی لیتر تیل از ۴۰ افغانی به ۵۰ افغانی و قیمت فی لیتر گاز از ۴۰ افغانی به ۸۰ افغانی رسیده است.

اطلاعات واصله همچنان مشعر است که در پشت حریق وسایط حامل اموال تجارتی در بندر اسلام قلعه دست سفارت عربستان سعودی در کابل بوده است. سفارت عربستان پیش از این از تجار افغان در کابل دعوت‌کرده، و از آنان خواسته بود که من بعد از ایران اموال تجارتی وارد نکرده در صورتی که اموال شان را از کشور دیگری وارد کنند؛ عربستان سعودی حاضر است در بدل این کار به آنان سبسایدی بدهد. 

آمنه احمدی، کسی که در حال حاضر عاملیت واقعه آتش سوزی در بندر اسلام قلعه متوجه اوست؛ یک‌ماه قبل و به تعقیب تبدیلی رئیس سابق گمرکات؛ خلیل صالحزاده  به صفت رئیس عمومی گمرکات تعیین گردید. اطلاعات موثق وجود دارد که آمنه قبلا با شخصی موسوم به احمد زمانزی؛ رئیس عمومی عواید وزارت مالیه ارتباط نامشروع داشته و ارتقای وی از آمریت به ریاست مالیه دهندگان کوچک بر اساس همین رابطه نامشروع اش صورت گرفته بود.