-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۱, سه‌شنبه

در خلوتگۀ فساد کاران دروزارت مالیه چه می گذرد؟

 گزارش می رسد که بین خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه، مجیب الرحمان شیرزاد معین عواید و آمنه احمدی رئیس عمومی گمرکات اختلافات سختی بروز کرده است. این افراد، اهالی لغمان، ننگرهار و لوگر بوده و مستقیم از فضلی و حمدالله محب فرمان می برند. این سه تن روی تشکیل جدید کار می کنند تا  گمرکات میدان های هوایی را نیز جز  ریاست گمرکات بسازند و ادارۀ آن را به طور انحصاری در دست داشته باشند. 

رقابت این سه نفر برسر گزینش مجدد افراد خود شان به مناصب حساس ( بعد ازبرکناری ارغندیوال) بسیار شدید شده است. اکنون نرخ تعیین ریاست در گمرکات به یک میلیون دالر بالا رفته است. 

امنه احمدی درزیر دست زمان احمدزی معین عواید کار میکرد و عصرانه به خلوتگاه زمان احمدی زی می شتافت و اکنون برای ماندن در  ریاست عمومی گمرکات، درخدمت فضلی قرار دارد و حتی دیگردختران را به حضور فضلی مشرف می نماید.