-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۱۰, یکشنبه

عبدالله به مارشال دوستم چه فایده می رساند؟

 خوب که نظر بیاندازی، بین دکترعبدالله و مارشال دوستم یک بسترمشترک وجود ندارد. مثلاً دوستم توقع دارد که چه فایده ای درازمدت از عبدالله به او برسد؟ او که مردم خود را به نفع یک مرجع خارجی مصادره کرده، دوستم را درین گیرو دار به کجا خواهد برد؟ آمدن مارشال دوستم به کابل بدون تردید حاصل مشوره و موافقت چند کشورخارجی است که از افتادن ناگهانی سقف حکومت غنی به تشویش شده اند. 

هنوز مرحله جنگ فیصله کن شروع نشده و همه چیز دراندازه چند شعار باقی مانده است. سقوط احتمالی نظام، به چند تن از دو پاسپورته های یک بکسه، صدمه نمی زند؛ اردوگاه ضد طالبان را از نظم می اندازد.