-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۱۵, چهارشنبه

یادوارۀ مسعود در پاریس، با ظهور سیاسی و نظامی احمد مسعود درپیوند است/ گزارشنامه افغانستان

 محمود صیقل

قدردانى ديروزى شهردارى پاريس از قهرمان ملى افغانستان، من را بكبار ديگر به ياد اظهارات فوتوژورنالست مشهور تونى اشبى انداخت كه بيست و پنج سال قبل برايم گفته بود : "جهان يك قرن بعد در مورد مسعود صحبت خواهد نمود و حسرت نبودنش را خواهد خورد".  

در اين ايام كه زمزمه هاى كنار آمدن احتمالى با طالبان/پاكستان مطرح است، بايد گفت كه قهرمان ملى ٢٢ سال قبل با ارسال هيأتی به عشق آباد تركمنستان در مذاكرات صلح به ميزبانى سازمان ملل متحد، با طالبان به توافقاتى دست يافت. به خاطر ختم جنگ هاى تحميلى، قرار بود اداره مشتركى بين دو طرف؛ شامل بخش هاى اجرائيه، مقننه و قضائيه تشكيل گردد. ولى با گذشت چند روز، طالبان از توافقات طفره رفتند و معلوم شد كه مصروف ساختن طرف مقابل در مذاكرات صلح، بخشى از استراتژى جنگى شان بود.