-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۶, چهارشنبه

غنی، تماس تلفنی مقام امریکایی را دوام حکومت خود فکر کرده است

 حکومت غنی حالت پا درهوا دارد؛ نیروهای نظامی و سیاسی حیران مانده اند که اگر از غنی بگذرند، فروپاشی می آید و باید تمامی قوای شان را برضد طالبان بسیج کنند. غنی، به رهبران سیاسی و نظامی پیوسته مراجعه می کند؛ اما درتصمیم گیری فقط کار خود را می کند. این خطرناک است و سکوت سیاف و دوستم و مرکز مقاومت ملی در پنجشیر را دلیلی برهمسویی آن ها با خودش پنداشته است. چنین نیست و مسایل دیگری درجریان است و شاید از آن با خبر هم باشد؛ مگر درگفت وگو با بی بی سی، همه بازیگران داخلی و خارجی را به مبارزه طلبید. احتمال دارد که غنی ناگهان ضربه را از جایی بخورد و سر به تالاق شود که هرگز درباره آن فکر نکرده است.