-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ بهمن ۲۴, جمعه

مدیریت آب افغانستان به عهده هند است

 مدیریت و خود گردانی منابع آب افغانستان یک امر راهبردی است و برای پاکستان که افغانستان را مالکیت خود تعریف می کند، خطرساز است. مهار آب های افغانستان در شرایطی که بحران کاهش روز افزون آب پاک درجهان سر برآورده، بزرگ ترین ذخیرۀ پولساز برای کشورخواهد بود. بنا کردن سد ها و آبگیرهای عظیم درکشور، پروژۀ دیرینه است که عملاً بعد از سرنگونی طالبان از سوی هند در دستور کار قرار گرفته است. البته هندی ها حتی دراوایل دهۀ هفتاد، در مذاکره با نماینده های دولت اسلامی به رهبری استاد ربانی، برضرورت مهندسی منابع آبی افغانستان تاکید داشتند. 

شماری بیم دارند که شاید همسایه ها از جمله پاکستان و ایران برتخریب بنیاد های ذخایرآبی اقدام کنند؛ اما چنین چیزی به معنی جنگ منطقه ای است و هیچ یک ازین کشور ها دست به چنین ریسکی نمی زنند. آب افغانستان معادل نفت و حتی بیش بها تر از آن است. هندی ها در پیمان سری با امریکا، امتیاز رهبری پروژه های عظیم آب را برعهده گرفته اند و این مساله بخشی از پروتوکول جهانی است. آب های افغانستان در داخل مرزهای کشور، به شکل مارپیچی همیشه درحرکت خواهند بود و به غیراز حقابه به ایران و پاکستان، یک قطره هم اضافه ضایع نخواهد شد. ما زنده باشیم ببینیم که این پروژه درآینده چه شکلی به خود خواهد گرفت.