-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۵, سه‌شنبه

طرح تحویلی قدرت به طالبان درارگ مطرح شده است


همزمان، مقرری بسته گان حکومتی ها به سفارت ها سرعت گرفته است.

درمحفل ارگ درین روزها موضوعی مورد بحث است که با توسل به هرشیوۀ سخت افزاری و دپلوماسی، قدرت را نگهمیداریم؛ اما هرگاه اوضاع چنان به تیره گی برود که خطر سقوط حتمی شود، با توسل به تمامی گزینه سعی خواهیم کرد که نیروهای سیاسی و نظامی شمال برحکومت مسلط نشوند و تاریخ تکرار نشود. 

اطلاع مشعر است که پیشاپیش فیصله شده که درصورت وخامت اوضاع، قدرت باید به طالبان واگذار شود و تکیه به قوت های شمال و ارجاع حکومت به آنان، هرگز دردستور کار قرار ندارد.

این درحالی است که یک گروه از قوت های شمال، رضاکارانه و صادقانه به برده گان اداری و سیاسی اشرف غنی مبدل شده اند.

موازی با آن گزارش شده که انتقال پول و اعضای فامیل های ارگ نشینان به خارج سرعت گرفته است. اکثراً بسته گان مقامات ارگ نشین خصوصاً اداره امور به عنوان کارکنان سفارت ها و نماینده گی های تجارتی افغانستان درخارج پیوسته مقرر شده می روند.