-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اسفند ۹, شنبه

دولت سقوط می کند

حواس تان به وضعیت جدید باشد.

قرعۀ فال تاریخ، این بار به نام مولوی هراتی زده شده است. دولت قدم به قدم به سقوط نزدیک می شود؛ فقط برلب پرتگاه، آخرین لگد باقی است؛ مگر این که امریکا به اردوی ملی مأموریت دهد که پیش از تقرب به نقطه انفجار، اوضاع را دردست خود گیرد.

مولوی مجیب الرحمان انصاری باردیگر در نماز جمعه مردم را دعوت به قیام علیه نظام کرده است. حکومت چهارنفره، از نام قانون به مقابله با او رفته نتوانست. اقدام علیه مجیب الرحمان، طغیان را سراسری خواهد کرد. شبکه های اطلاعاتی دررقابت به هم، به دور همدیگر پیچ خورده اند. گلبدین حکمتیار که درچند دوره، به القاعده، داعش وطالب رسماً بیعت داده بود؛ اکنون به ملامجیب الرحمان بیعت کرده است. 

تا کنون سه مرجع از سخنان ملامجیب الرحمان هراتی درتکفیرنظام کنونی حمایت کرده اند:

استاد عطا محمد نور، گلبدین حکمتیار، شورای علمای دینی

محوریت شورای علماء فوق العاده تعین کننده است. اما این شورا، ضد گلبدین است. دیده شود اوضاع به کدام مسیرانکشاف می کند. درحال حاضر تولید اختلاف و ضدیت علیه این نظام به تولید کتله ای تخم زراعتی یا بهتر است گفته شود به تکثرآمیبی
شباهت پیدا کرده است.

پس قرار است چی اتفاقی پیش آید؟  شورش گرسنه گان، به ستوه آمده گان و زیرپا شده گان با برافرازی لوای شریعت، فساد زدایی و عدالت؟

تاریخ کشور به ما این ذهنیت را می دهد که کار این حکومت درحال تمام شدن است؛ چون، اکنون توان اصلاحات ندارد؛ تا زمانی که توان داشت؛ اراده نداشت و به نفاق وشقاق دامن زد. این کشتی کاواک شده قابل مرمت نیست؛ بیهوده دربندرگاه جای تنگ کرده.  برای مقابله با وضعیت پس از سقوط ذهن خود را جمع کنید! یک انفجار نوبتی- زرقی دیگربه تاریخ ما اضافه می شود.